Hotărârea nr. 815/2007

Hotărârea 815/2007 - Aprobarea P.U.D. construire două locuinte familiale cuplate D+P+E – str. Tăietura Turcului nr. 54A.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire două locuințe familiale cuplate D+P+E - str. Tăietura Turcului nr. 54.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire două locuințe familiale cuplate D+P+E - str. Tăietura Turcului nr. 54.A - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 615309 din 10.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe familiale cuplate D+P+E - str. Tăietura Turcului nr. 54.A, beneficiar: Dumitraș Florin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 76137/9363 din 25.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe familiale cuplate

D+P+E - str. Tăietura Turcului nr. 54.A, beneficiar: Dumitraș Florin prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a celor 2 case cuplate între str. Tăietura Turcului și str. Povârnișului, cu acces din ambele străzi, la 5,0 m. față de limita dinspre str.

Tăietura Turcului (vestică) a parcelei și 4.0 m. de la construcția existentă pe parcelă. Accesul auto se face dinspre str. Povârnișului iar parcarea pentru 2 mașini în demisolul construcției. Se propun POT=34.9 % și CUT= 0.89.

U.T.R.= L3c (POT max. =35% și CUT max.=0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 76137/9363 din 25.10.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 815 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)