Hotărârea nr. 814/2007

Hotărârea 814/2007 - Aprobarea P.U.D. construire locuinte cuplate tip vilă D+P+E – zona drumul Făgetului.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuințe cuplate tip vilă D+P+E - zona drumul Făgetului

Consiliul loca! al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuințe cuplate tip vilă D+P+E - zona drumul Făgetului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 615545 din 10.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuințe cuplate tip vilă D+P+E - zona drumul Făgetului, beneficiară: S.C. Flanis Prest S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 77955/9410 din 08.11.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,


HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuințe cuplate tip vilă D+P+E - zona drumul Făgetului, beneficiară: S.C. Flanis Prest S.R.L. prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a celor 2 case cuplate în corelare cu prevederile P.U.D. locuințe (Năsăudean) în ceea ce privește ampriza drumului și alinierea construcțiilor la 5,0 m. de la traseul propus al drumului. Lateral se asigură 3.0 m. până la limita parcelei iar posterior mai mult de 15 m. Se vor construi garaje în demisolul construcției.

Se propun POT=28 % și CUT= 0.58. U.T.R.=2 (POT max. =30% și CUT max.=0,6). Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 77955/9410 din 08.1 1.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 814 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)