Hotărârea nr. 813/2007

Hotărârea 813/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două locuinte familiale, D+P+2E str. Mircea Eliade nr. 22-24.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L UJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale, D+P+2E str. Mircea Eliade nr. 22-24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două locuințe familială, D+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 22-24 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.613079/43/6.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale, D+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 22-24, beneficiar Stâncel Laurențiu:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. /8727/06.06.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350 '2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiuniior art. 36 pct. 5 lit.”c”. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale, D+P+2E str. Mircea Eliade nr. 22-24, beneficiar Stâncel Laurențiu. prin care se reglementează construirea, amplasarea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 30%(POT max. = 35 %) și CUT=0,9 ADC/mp. teren (CUT max. = 0,9 ADC/ntp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 74307/9350/25.10.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.
Nr. 813 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)