Hotărârea nr. 812/2007

Hotărârea 812/2007 - Aprobarea P.U.D. construire casă de vacantă D+P+E, colonia Făget, drumul Sf. Ion.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă de vacanță D+P+E, Colonia Făget, drumul Sf. loan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire casă de vacanță D+P+E în Colonia Făget - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 604771 din 03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă de vacanță D+P+E în Colonia Făget, beneficiară: S.C. Electrodozarea S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 67053/9251 din 27.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HO TÂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă de vacanță D+P+E în Colonia Făget, beneficiară: S.C. Electrodozarea S.R.L. prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcției retrase la 11.85 m. de la traseul regularizat a! străzii, aliniată cu construcțiile propuse pe parcelele alăturate, la 4.4 de la limita vest, la 3.3 m. de la limita est și 8.2 m. de la limita posterioară. Se asigură acces auto și parcare în fața casei. Se propun POT=18,10 % și CUT= 0.37. U.T.R=B2 (P.O.T. max.=20% și C.U.T. max.=0.3).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 67053/9251 din 27.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 812 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)