Hotărârea nr. 811/2007

Hotărârea 811/2007 - Aprobarea P.U.D. construire imobil birouri cu locuintă D+P+E+M – zona Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Clu j-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire imobil birouri cu locuință D+P+E+M - zona Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil birouri cu locuință D+P+E+M - zona Borhanci f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 92754 din 30.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil birouri cu locuință D+P+E+M - zona Borhanci f.n., beneficiar: Pătrașcu Oleg;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22774/8770 din 06.06.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct.5 lit."c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

H O T Â R Ă Ș T E :


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu — construire imobil birouri cu locuință D+P+E+M - zona Borhanci f.n., beneficiar: Pătrașcu Oleg prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcției retrasă cu 12.0 m. din axul drumului și la 3.0 m. de la limitele laterale ale parcelei. Se construiește garaj în demisolul construcției.

Se propun POT=19,4 % și CUT= 0.48.

U.T.R.=L3c (POT max. =35% și CUT max.=0.9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22774/8770 din 06.06.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 811 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)