Hotărârea nr. 810/2007

Hotărârea 810/2007 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu 5 apartamente D+P+2E – str. Erkel Ferenc f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire imobil cu 5 apartamente D+P+2E - str. Erkel Perene f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire imobil cu 5 apartamente D+P+2E - str. Erkel Ferenc f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 600728 din 30.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu 5 apartamente D+P+2E - str. Erkel Ferenc f.n.. beneficiari: Câmpean Horațiu și Călățean Gabriel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59312/9135 din 12.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

H O T Ă R Â Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu 5 apartamente

D+P+2E - str. Erkel Ferenc f.n.. beneficiari: Câmpean Horațiu și Călățean Gabriel prin care se reglementazâ amplasarea pe parcelă a construcției aliniată cu axul străzii, retrasă cu 2,7 m. de la aliniamentul regularizat, ia 4.5 și respectiv 6.0 m. de la limitele laterale și la 5,0 m. de la limita posterioară a parcelei. Se construiește garaj pentru 5 mașini în demisolul construcției. Se va amenaja loc de joacă pentru copii, alei, spații verzi și P.G. Se propun POT=32,2 % și CUT= 0.8. L.T.R.=L3c (POT max. =35% și CUT max.=0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59312/9135 din 12.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 810 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)