Hotărârea nr. 809/2007

Hotărârea 809/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente mansardării blocului L11, str. Lunii nr. 16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului L 11 str.Lunii nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente mansardării blocului LII, str. Lunii nr.16 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.607626/43/3.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardări blocului LII, str.Lunii nr. 16, beneficiar Filip Mircea;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 55120.78879/05.07.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.“c’\ 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215'2001 a administrației publice locale, republicată.

11 O T Â R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării

blocului LII, str.Lunii nr. 16, beneficiar FILIP MIRCEA. prin care se amenajează zona adiacentă blocului, respectiv trei parcări din dale ecologice înierbate în prelungirea celor existente, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 55120/8879/05.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 809 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)