Hotărârea nr. 808/2007

Hotărârea 808/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente mansardării blocului T6, str. teleorman nr. 65.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U .1 ■ N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului T6 str. Teleorman nr. 65

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente mansardării blocului T6, str. Teleorman nr. 65 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.610039'43/28.1 1.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului T6. str. Teleorman nr. 65. beneficiar Chelaru loan și asociații ;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46763/9038/15.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului T6, str. Teleorman nr. 65. beneficiar Chelaru loan și asociații, prin care se reglementează amenajarea zonei învecinate blocului pentru realizarea de parcări aferente unităților locative create prin mansardare. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46763/9038/15.08.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință, Ing. Horea loan Florea
Nr. 808 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)