Hotărârea nr. 807/2007

Hotărârea 807/2007 - Aprobarea P.U.D. construire locuintă familială P+M – zona Sopor f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială P+M - zona Sopor f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință P+M - zona Sopor f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93263 din 30.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință P+M - zona Sopor f.n., beneficiar: Vasian Nicolae;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 70619/9254 din 27.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.’’c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință P+M - zona

Sopor f.n., beneficiar: Vasian Nicolae prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcției retrasă la 3.0 m. de la limita vest, la 20.94 de la limita est, la 5,0 m. de la limita posterioară și la 15.3 m. de la limita sud. Accesul se face pe un drum de servitute de 4.0 m. iar parcarea în incintă. Se propun POT=9.75 % și

CUT= 0.17. U.T.R.=L3c (POT max. =35% și CUT max.=0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 70619/9254 din 27.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 807 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)