Hotărârea nr. 806/2007

Hotărârea 806/2007 - Aprobarea P.U.D. construire atelier tâmplărie si birouri str. Oasului nr. 252B.

Consiliul local al municipiului Clu j-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire atelier tâmplărie și birouri str. Oașului nr. 252.B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire atelier tâmplărie și birouri - str. Oașului nr. 252.B - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 92752 din 13.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire atelier tâmplărie și birouri - str. Oașului nr. 252.B, beneficiar: PopaNicolae;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 49333/8965 din 19.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire atelier tâmplărie și birouri -str. Oașului nr. 252.B, beneficiar: Popa Nicolae prin care se regiementază amplasarea construcției retrase cu 4,0 m. de la stradă, la 5.0 m. de la limita posterioară. la 1,0 m. de la limita laterală est și la 4,0 m. de la limita laterală vest. Regimul de înălțime va fi D-P. Se vor amenaja 4 locuri de parcare în incintă.

Se propun POT=35.0 % și CUT= 0.8. L'.T.R.=L3

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 49333/8965 din 19.09.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 806 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)