Hotărârea nr. 805/2007

Hotărârea 805/2007 - Aprobarea P.U.D. construire trei blocuri a sase apartamente S+P+2E – str. Mircea Zaciu f.n.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire trei blocuri a șase apartamente D+P+2E - str. Mircea Zaciu f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu -construire trei blocuri a șase apartamente D+P+2E - str. Mircea Zaciu f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 600730 din 30.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire trei blocuri a șase apartamente D+P+2E — str. Mircea Zaciu f.n., beneficiari: Câmpean Horațiu și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 50421/9289 din 04.10.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit."c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire trei blocuri a șase apartamente D+P+2E - str. Mircea Zaciu f.n., beneficiari: Câmpean Horațiu și asociații prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcțiilor retrase cu min. 5,0 m. de la limitele est (spre stradă), vest (limită posterioară) și sud (limită laterală) și la 6,0 m. de ia limita laterală nord. Se construiește garaj pentru șase mașini în demisolul fiecărei construcții. Se va amenaja loc de joacă pentru copii, alei, spații verzi și P.G. U.T.R.=L3c (POT max. =35% și CUT max.=0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 50421/9289 din 04.10.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 805 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)