Hotărârea nr. 804/2007

Hotărârea 804/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire imobil multifunctional D+P+2E, str. Hasdeu nr. 7-9

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil multifuncțional D+P+2E str. Hașdeu nr. 7-9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire imobil multifuncțional D+P+2E, pe str. Hașdeu nr. 7-9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 67254 din 03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil multifuncțional D+P+2E, pe str. Hașdeu nr. 7-9. beneficiar: Kanyaro Melinda.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21507/8780 din 06.06.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 3502001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit."c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.-

Se aprobă Pianul Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil multifuncțional D+P+2E, pe str. Hașdeu nr. 7-9. beneficiar: Kanyaro Melinda. prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea construcției cu funcțiuni mixte D+P+2E. Se asigură acces auto și parcarea în demisol.

Se propun POT=59,7 % și CUT= 1.35. UTR= L3b.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21507/8780 din 06.06.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 804 din 1 8 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)