Hotărârea nr. 803/2007

Hotărârea 803/2007 - Aprobarea P.U.D. construire locuinte colective cu spatii comerciale si birouri D+P+4E, str. Tăietura Turcului nr. 2A-4.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire locuințe colective cu spații comerciale și birouri D+P+4E

str. Tăietura Turcului nr. 2A-4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuințe colective cu spații comerciale și birouri D+P+4E pe str. Tăietura Turcului nr. 2A-4 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 608191 din 03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuințe colective cu spații comerciale și birouri D+P+4E pe str. Tăietura Turcului nr. 2A-4, beneficiar: Demian Bogdan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63806/9179 din 17.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuințe colective cu spații comerciale și birouri D+P+4E pe str. Tăietura Turcului nr. 2A-4. beneficiar: Demian Bogdan prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcției retrase la min. 5,0 m. de la toate limitele proprietății. Etajele 3 și 4 se vor retrage pentru a respecta distanța pînă la limita parcelei H cornișă/2. Se asigură acces auto și parcare în demisol pentru 23 de mașini. Se vor face plantații de stabilizare și agrement, alei și loc de joacă pentru copii. Se propun POT=47.6 % și CUT= 1.75. U.T.R.=CC (P.O.T. max.=80% și C.U.T. max.=2).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63806/9179 din 17.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 803 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)