Hotărârea nr. 802/2007

Hotărârea 802/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru Spa&Beauty si două apartamente, 3D+P+E, str. Serpuitoare nr. 47.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI CLUJ - NAP O C' A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SPA&BEAUTY și două apartamente, 3D+P+E str. Șerpuitoare nr. 47

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru SPA&BEAUTY și două

apartamente, 3D+P+E, str. Șerpuitoare nr. 47 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.613400/43/03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SPA&BEAUTY și două apartamente, 3D+P+E,. str. Șerpuitoare nr. 47, beneficiară Pleșa Olimpia ;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

72544/9331/11.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5        39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru SPA&BEAUTY și două apartamente, 3D+P+E. str. Șerpuitoare nr. 47, beneficiară Pleșa Olimpia, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea în retragere cu cca. 23.0 m de la aliniament. în partea mediană a lotului, la o distanță de 2.3-3.2 m. de limita vestică, la 3.0 m. de cea estică și ia 8.5 m. față de limita posterioară.

Accesul se face direct din str.Șerpuitoare, iar asigurarea parcării auto se realzează la subsol.

Ocuparea terenului POT = 30.77%, CUT = 1.19 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 73544/9331/11.10.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 802 din 18 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)