Hotărârea nr. 801/2007

Hotărârea 801/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru opt locuinte însiruite D+P+2E, str. Lucernei f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U .1 - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru opt locuințe înșiruite, D+P+2E str. Lucernei f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru opt locuințe înșiruite.

D+P+2E, str, Lucernei f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.613190/43/03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru opt locuințe înșiruite, D-*-P+2E, str. Lucernei f.n. beneficiar Felecan loan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46743/8883/28.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiun ilor art. 36 pct. 5 lit."c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru opt locuințe înșiruite, D+P+2E, str. Lucernei f.n., beneficiar Felecan loan, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea auto, amenajarea incintei, indicii de ocupare a terenului POTmax = 35%. CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren pentru UTR -= L3a, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46743/8883/28.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 801 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)