Hotărârea nr. 800/2007

Hotărârea 800/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru case de locuit unifamiliale, însiruite D+P+E+M, str. Marton Aron.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru case de locuit unifamiliale. înșiruite D+P+E+M str. Marton Aron

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru case de locuit unifamiliale, înșiruite, D+P+E+M, str. Marton Aron - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.610104/43/03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru case de locuit unifamiliale, înșiruite. D+P+E+M, str.

Marton Aron. beneficiar Covaciu loan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 80022/9397/8.11.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pcl. 5 lit.”c’', 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru case de locuit unifamiliale, înșiruite, D+P+E+M, str. Marton Aron, beneficiar Covaciu loan. prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT max.=35%, CUT max. = 0.9 ADC/mp. teren - UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 80022/9397/08.1 1.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 800 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)