Hotărârea nr. 799/2007

Hotărârea 799/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. construire ansamblu de locuinte si dotări, str. Frunzisului f.n.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu de locuințe și dotări

str. Frunzișului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe și dotări - str. Frunzișului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 95890 din 03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu -construire ansamblu de locuințe și dotări - str. Frunzișului f.n., beneficiară: S.C. Tower S.R.L. prin Chezan Mihai;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 80021/9344 din 17.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe și dotări - str. Frunzișului f.n., beneficiară: S.C. Tower S.R.L. reprezentată de Chezan Mihai;

Se stabilesc prin P.U.Z. reglementările urbanistice și zonificarea funcțională pentru terenul studiat, respectiv unitățile teritoriale de referință;

UTR H5 - subzona mixtă cu clădiri înalte cu destinație preponderent de locuire și spații comerciale, servicii și birouri la nivelele inferioare.

UTR V8 - păduri și fâșii plantate de protecție sanitară

UTR. CM1 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu cu înălțimi maxime 3S+D+P+M+16E.

Se stabilește limita terenului studiat și a terenului ce va fi cedat pentru extinderea cimitirului precum și circulația corelată cu rețeaua de drumuri existentă. Se propun pentru zona studiată P.O.T. max. 30%, C.U.T. max. 2,8 pentru zona de comerț și

■ l'.L'.f). sc dctal'ază conformarea și amplasarea cm.sti mcțiițm' .   i-.U.Z.

:a 25.0 m (Ic la axul străzii irunzișului și 32,0 m. de axul străzi, ' amplsarca .mălaie di-. înălțimea la cornișă dar nu mai puțin dc 5,00 m. de ta •m-.Cc.lte limite paicelei, regimul de înălțime până la 3S+D+P+M+I6E, amenajarea drumurilor de acces și a aleilor pietonale, amenajarea jocurilor dc parcare, a locurilor de joacă și a spațiilor verzi. Se propun garaje în subsol și parcări la sol. Pentru cele 216 apartamente se amenajează 216 locuri de gararc iar pentru spații cu aite destinații (10.1 00 m.p.) și pentru vizitatori se amenajează 234 locuri de parcare și garaje.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 80021/9344 din 17.10.2007.

Ari. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 799 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)