Hotărârea nr. 798/2007

Hotărârea 798/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două locuinte unifamiliale, S+P+2E, P-ta Fraternitătii nr. 3-str. Ariesului nr. 4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NA PO C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe unifaniiliale, S+P+2E I’.ța Fraternității nr. 3 -str. Arieșului nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două locuințe unifaniiliale, S+P+2E, P.ța Fraternității nr. 3 - str. Arieșului nr. 4 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.613142/43/3.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe unifaniiliale. S+P+2E, P.ța Fraternității nr. 3-str. Arieșului nr. 4, beneficiar Crăciun Mihai Florin și SC CYNARA I ARM IMPEX SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 65456/9218/17.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c’‘, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe unifaniiliale, S+P+2E, P.ța Fraternității nr. 3-str. Arieșului nr. 4, beneficiari Crăciun Mihai Florin și SC CYNARA FARM IMPEX SRL. prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea auto, amenajarea incintei, indicii de ocupare a terenului POT = 35%. CUT = 0.9 ADC/mp. teren pentru UTR -= L3a. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 65456/9218/17.09.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 798 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)