Hotărârea nr. 797/2007

Hotărârea 797/2007 - Aprobarea P.U.Z. si P.U.D. pentru imobil cu spatii de birouri S+P+3E+Etaj retras str. Bucuresti nr. 21.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu spații de birouri S+P+3E+Etaj retras str. București nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru imobil cu spații de birouri S+P+3E+Eta j retras, str. București nr. 21- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 613909 43/04.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu spații de birouri S+P+3E+Etaj retras, str. București nr. 21, beneficiar Sofianuc Vlad;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.94475 / 9417/15.11.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Pianul Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu spații de birouri S+P+3E+Etaj retras, str. București nr. 21, beneficiar Sofianuc Vlad, prin care se stabilesc reglementările privind încadrarea funcțională în UTR= CA la - subzona centrală cu funcțiuni de centru de afaceri, cu clădiri de înălțime medie și accente înalte. POT max= 80% și CUT max= 3,0 ADC/ mp teren, regimul de înălțime S+P+3E+ Etaj retras, amplasarea, parcarea'’ gararea auto, ocuparea terenului POT= 63.2%. CUT= 2,94ADC/ mp, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 94475 / 9417/15.11.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 797 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)