Hotărârea nr. 796/2007

Hotărârea 796/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte semicolective în pantă, D+P la D+P+3E, str. Păstorului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe seniicolective în pantă. D+P la D+P+3E str. Păstorului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe seniicolective în pantă, D+P la D+P+3E, str. Păstorului f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.612958/43/3.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe seniicolective în pantă. D+P la D+P+3E, str. Păstorului f.n., beneficiară SC EURO DEVELOPMENT SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17385/8517/11.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Pianul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe seniicolective în pantă. D+P la D+P+3E, str. Păstorului f.n.- pe teren în suprafață de 926 mp. concesionat conform Hotărârii nr.473/17.07.2007, beneficiară SC EURO DEVELOPMENT SRL., prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT max.=35%, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1 7385/85 17/1 1.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 796 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)