Hotărârea nr. 795/2007

Hotărârea 795/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru imobil de locuinte colective si spatii comerciale si birouri, S+P+4E+etaj retras, str. Frunzisului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NA PO C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil de locuințe colective și spații comerciale și birouri. S+P+4E+etaj retras, str. Frunzișului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z și P.U.D. pentru imobil de locuințe colective și spații comerciale și birouri, S-P+4E+etaj retras, str. Frunzișului f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.613530/43/4.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective și spații comerciale și birouri, S+P+4E+etaj retras, str. Frunzișului f.n. , beneficiar Drăgoi Mircea;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 87730/9416/15.11.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350 '2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.V, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective și spații comerciale și birouri. S-t-P-ME+etaj retras, str. Frunzișului f.n. beneficiar Drăgoi Mircea. prin care se reglementează încadrarea funcțională a zonei. UTR = L5d 1. construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 29,26%, CUT = 1.6 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 87730/9416/15.1 1.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 795 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)