Hotărârea nr. 794/2007

Hotărârea 794/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru parcelare si construire locuinte unifamiliale, D+P+E, str. Romul Ladea.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire locuințe unifamiliale, D+P+E str. Romul Ladea

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru parcelare și construire locuințe unifamiliale, D+P+E, str. Romul Ladea (Dincolo de Becaș) - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.610104/43/28.11.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire locuințe unifamiliale D+P+E, str. Romul Ladea (Dincolo de Becaș ), beneficiar Pocol Tiberiu (Dincolo de Becaș ):

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

25098/9016/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit."c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire locuințe unifamiliale, D+P+E, str. Romul Ladea (Dincolo de Becaș ), beneficiar Pocol Tiberiu. prin care se reglementează parcelarea, regimul de construire, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT max.=35%. CUT max. = 0.9 ADC/mp, teren -UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25098/9016/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 794 din 1 8 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)