Hotărârea nr. 793/2007

Hotărârea 793/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru complex rezidential, D+P+E si D+P+2E, str. Mozart f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru complex rezidențial, D+P+E și D+P+2E str. Mozart f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru complex rezidențial, D+P+E și D+P+2E, str. Mozart f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.613837/43/4.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru complex rezidențial, D+P+E și D+P+2E. str. Mozart f.n., beneficiar Moșuțan Marius;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 83803/9398/8.11.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Pianul Urbanistic de Detaliu pentru complex rezidențial D+P+E și D+P+2E. str. Mozart f.n., beneficiar Moșuțan Marius, prin care se reglementează construirea, amplasarea, regimul de înălțime, accesul, parcarea'gararea auto, ocuparea terenului POT = 34.02 %(POT max.= 35%) și CUT - 0.89 ADC/mp. teren (CL’T max. = 0,9 ADC/mp. teren ). precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 83803/9398/8.11.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 793 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)