Hotărârea nr. 792/2007

Hotărârea 792/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil cu functiune mixtă, D+P+6E+etaj 7 retras str. Motilor nr. 143-145

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U .1 - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă, D+P+6E+etaj 7 retras str. Moților nr. 143-145

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil cu funcțiune mixtă,

D+P+6E+etaj 7 retras, str. Moților nr. 143-145 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.613574/43/4.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă. D+P+6E-etaj 7 retras, str.

Moților nr. 143-145, beneficiară SC CORATIM SRL:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

85764/9386/8.11.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c’’. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă, D+P+6E+etaj 7 retras, str. Moților nr. 143-145, beneficiară SC CORATIM SRL. prin care se reglementează construirea, amplasarea, regimul de înălțime, funcțiunile, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 40% (POT max.=40%) și CUT = 3.16 ADC/mp. teren (CUT max. = 3.2 ADC'mp. teren ). precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85764/9386/8.1 1.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 792 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)