Hotărârea nr. 791/2007

Hotărârea 791/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte unifamiliale D+P+2E str. Eugen Ionesco nr. 51.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N APOC A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale, D+P+2E str. Eugen lonesco nr. 51

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe unifamiliale.

D+P+2E, str. Eugen lonesco nr. 51 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.613190/43/3.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale, D+P+2E, str. Eugen lonesco nr.

51. beneficiari Moldovan Adrian, Mercea Violeta, Nicoară Dan Vasile și asociații:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42790/8851/28.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂR Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale, D+P+2E, str. Eugen lonesco nr. 51. beneficiari Moldovan Adrian. Mercea Violeta. Nicoară Dan Vasile și asociații, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea auto, amenajarea incintei.ocuparea terenului POT max. = 35%. CUT max. = 0.9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42790/8851/28.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.^/Secretarul munici Jr. Aurora

Nr. 791 din 1 8 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)