Hotărârea nr. 790/2007

Hotărârea 790/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru parcelare si construire de locuinte familiale, D+P+E+M, Colonia Borhanci.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A PO C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire de locuințe familiale, D+P+E+M, Colonia Borlianci

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z și P.U.I). pentru parcelare și construire de locuințe familiale, D+P+E+M. Colonia Borlianci - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.612267/43/4.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire de locuințe familiale, D+P+E+M. Colonia Borlianci , beneficiar Câmpean Barbu Alin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

93085/9395/8.11.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350 '2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire de locuințe familiale. IKP-E+M, Colonia Borlianci. beneficiar Câmpean Barbu Alin, prin care se reglementează parcelarea, circulațiile interioare. încadrarea funcțională a zonei. UTR = L3c, construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT max. = 35%. CUT max. = 0.9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 93085/9395/8.1 1.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință.

Nr. 790 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)