Hotărârea nr. 789/2007

Hotărârea 789/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere si supraetajare imobil la P+3E, Calea Turzii nr. 7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI CLUJ - NA PO C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru extindere și supraetajare imobil la P+3F.

Calea 7 urzii nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere și supraetajare imobil la P+3E, Calea Turzii nr. 7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.613294/43/03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru extindere și supraetajare imobil la P+3E, Calea Turzii nr. 7, beneficiar Trișcaș Adrian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 80464/9347/25.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată: Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂ R ÂȘ T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere și supraetajare imobil la P+3E, Calea Turzii nr. 7, beneficiar Trișcas Adrian, prin care se reglementează extinderea și supraetajarea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea auto, amenajarea incintei, indicii de ocupare a terenului POT = 36%,(POTmax = 80%), CUT = 1.29 ADC/ntp. teren (CUTmax. = 2.4 ADC/mp. teren pentru UTR = CA5. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 80464/9347/25.10.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,


FloreaNr. 789 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)