Hotărârea nr. 788/2007

Hotărârea 788/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru aprobarea P.U.D. pentru desfiintare partială corp constructie (ap.9) si reconstruire locuintă str. Paris nr. 41-43.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru desființare parțială corp construcție (ap.9) și reconstruire locuință

str. Paris nr. 41-43

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru desființare parțială corp construcție (ap.9) și reconstruire locuință, str. Paris nr. 41-43 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 73728 din 03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială corp construcție (ap.9) și reconstruire locuință, str. Paris nr. 41-43. beneficiară: Horvath Sara.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 12958/8288 din 09.03.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.’’c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială corp construcție (ap.9) și reconstruire locuință, str. Paris nr. 41-43. beneficiară; Horvath Sara, prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru reconstruirea (după desființarea ap. 9) unui corp nou cu P^E+M ce va conține 3 apartamente. Amplasarea se va menține pe limita de proprietate laterală nord. La parterul noii locuințe se vor construi trei locuri de garare. Se reorganizează incinta pentru a permite parcarea a 8 mașini. Concesionarea terenului a fost aprobată prin H.C.L. nr. 772 din 27 noiembrie 2007. Se propun POT=46 % și CL'T= 0.7.

UTR= CAI (POT max =80%. CUT max.=2,4.)

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 12958/8288 din 09.03.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.