Hotărârea nr. 787/2007

Hotărârea 787/2007 - Aprobarea P.U.Z. centura ocolitoare sud, tronson II – Borhanci – Calea Turzii.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

centura ocolitoare sud. tronson II - Borhanci - Calea Turzii

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - centura ocolitoare sud, tronson II - Borhanci - Calea Turzii - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 614962 din 05.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - centura ocolitoare sud, tronson II — Borhanci — Calea Turzii, beneficiară: primăria municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 49334/8894 din 05.07.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit."c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 2001 a administrației publice locale, republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. — Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - centura ocolitoare sud. tronson II — Borhanci -

Calea Turzii, beneficiară: primăria municipiului Cluj-Napoca:

Pe traseul definit și acceptat în baza studiilor de circulație, geotehnice și topografice se stabilesc reglementările urbanistice pentru suprafața luată în studiu de 690.24 ha. din care suprafața aferentă Ocolitoarei este de 58.353 ha.

Centura Ocolitoare se va încadra în rețeaua arterelor municipiului Cluj-Napoca. ca arteră de gr. II cu 2 benzi pe fiecare sens, spații de protecție, piste pentru bicicliști și spațiu verde de protecție.

Adiacent traseului Ocolitoarei au fost stabilite zonele funcținale:

UTR = L3c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1E la P+2E

UTR = L5 - subzona locuințelor colective medii ( P+3,4 E) sau medii înalte (P+3E la P+8.10E). situate în ansambluri preponderent reziduale

UTR = L5c - subzona locuințelor colective medii ( P+3,4 E) sau medii înalte (P+3E la P+8.10E). situate în noile extinderi

UTR = L6 - subzona locuințelor colective înalte P+8E la P-10E în ansambluri preponderent rezidențiale

UTR = L6c -subzona locuințelor colective înalte P-r8E la P+I0E în noile extinderi

UTR = E2 - subzona echipamentelor publice

UTR = CC2 - subzona centrelor de cartier din extinderile propuse l’TR = Via - parcuri, grădini publice orășenești și de cartier . scuaruri

UTR = V1 b - amenajări sportive în zonele rezidențiale

UTR = V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă

UTR = CM - subzonă mixtă pentru instituții, servicii, echipamente publice, servicii de interes general

L’TR - CMS - subzonă mixtă de clădiri cu regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi de max. P+3E

UTR = V5 - culuare de protecție față de infrastructura tehnică

Pentru drum se stabilesc următoarele limite:

  • •  ampatamentul drumului: 21 m

  • •  zona lucrărilor de artă aferente drumului cu distanță variabilă față de ax drum

  • •  zona tampon inclusiv zonă de siguranță

  • •  zona de protecție - 25 m. din ax drum

  • •  zona adiacentă drumului - 50 m. din ax drum

S-au prezentat profilele caracteristice funcție de relieful traversat și de zonele funcționale

S-a stabilit racordarea cu tronsonul 1 în zona str.Colonia Borhanci

S-au propus nodurile de circulație de pe traseu care vor fi detaliate prin documentații de specialitate.

S-au integrat și evidențiat documentațiile de urbanism din teritoriul adiacent.

Pentru zona reglementată se marchează posibilitatea amplasării unor rețele de utilități - gaze, apă . electrice - in zona tampon, cuprinsă în domenul public și care va avea o lățime de 10 m. față de limita zonei lucrărilor aferente drumului.

Prin Regulamentul PUZ se stabilesc reglementările și normele obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

In baza PUZ se vor putea demara celelalte faze juridice și tehnice pentru realizarea obiectivului: declararea de utilități publice, demararea procedurilor de expunere, întocmirea documentațiilor tehnice și a studiilor de fezabilitate și se vor putea întocmi PUD-uri.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 49334/8894 din 05.07.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 787 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)