Hotărârea nr. 786/2007

Hotărârea 786/2007 - Aprobarea P.U.D. supraetajare imobil de birouri si servicii, str. Cernavodă nr. 5-9.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu supraetajare imobil de birouri și senicii str. Cernavodă nr. 5-9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -supraetajare imobil de birouri și servicii - str. Cernavodă nr. 5-9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 602807 din 03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - supraetajare imobil de birouri și servicii - str. Cernavodă nr. 5-9, beneficiară: S.C. Roprint Impex S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48501.'7438 din 14.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor ari. 36 pct.5 lit.”c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

Art. 1.-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - supraetajare imobil de birouri și senicii - str. Cernavodă nr. 5-9, beneficiară: S.C. Roprint Impex S.R.L. prin care se stabilește regimul de înălțime P+2E și P-E a construcției, asigurarea garării la parter, desființarea construcțiilor parazitare și amenajarea de spații verzi și plantații.

Se propun POT=77 % și CUT= 1,2.

U.T.R.=CA1 (POT max. =80% și CUT max.=2.4).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48501/7438 din 14.09.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lng. Horea loun Fio


CONTRASEMNEAZĂ:  Secretarul municipiului, Jr. Aurora        e

Nr. 786 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)