Hotărârea nr. 785/2007

Hotărârea 785/2007 - Aprobarea P.U.D. construire clădire birouri si depozit Dp+P+E, str. Tăietura Turcului nr. 47 (parc industrial Tetarom).

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire clădire birouri și depozit Dp+P+E str. Tăietura Turcului nr. 47 (parc industrial Tetarom)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire clădire birouri și depozit Dp-P+E pe str. Tăietura Turcului nr. 47 (parc industrial Tetarom) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 602629 din 03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire birouri și depozit Dp+P+E pe str. Tăietura Turcului nr. 47 (parc industrial Tetarom), beneficiară: S.C. Aline Distribution Grup S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 58500/9111 din 12.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂ R Ă ȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire birouri și depozit Dp-P+E

pe str. Tăietura Turcului nr. 47 (parc industrial Tetarom), beneficiară: S.C. Aline Distribution Grup S.R.L. prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcției retrase la 20.0 m. de la limita dinspre aleea de acces, la 7.0 și respectiv 9.3 m de la limitele laterale și 12,5 m. de la rigola de pe latura sudică. Se asigură acces auto și parcare în interiorul parcelei pentru 18 mașini.

Se propun POT=33,3% și CUT=0,54. U.T.R =A5 (P.O.T. max =50%).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 58500/911 I din 12.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


■s* / u L^Secretarul mui^piului, Jr. Aurora /tfwlniure

mure


Nr. 785 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)