Hotărârea nr. 784/2007

Hotărârea 784/2007 - Aprobarea P.U.D. construire locuinte familiale – B-dul. Muncii Nord.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuințe familiale - b-dul Muncii nord

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuințe familiale - b-dul Muncii nord - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 608545 din 03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuințe familiale - b-dul Muncii nord, beneficiari: Mocean Cosmina și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63249/9112 din 12.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HO TÂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuințe familiale - b-dul Muncii nord, beneficiari: Mocean Cosmina și asociații prin care se reglementază amplasarea pe parcelă a construcțiilor retrase la 5.0 m. de la traseul regularizat al străzii, la 3.0 de la limita vest, la 1.0 m. de la limita est și 5.0 m. de la limita posterioară. Se asigură acces auto și parcare în demisol și în fața casei. Se vor face drenuri. canalizări și plantații de stabilizare a terenului.

Se propun POT=35 % și CUT= 0.9. U.T.R.=L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63249/9112 din 12.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 784 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)