Hotărârea nr. 783/2007

Hotărârea 783/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+E, Colonia Borhanci f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A PO CA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P-i-E Colonia Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială, D+P-E, Colonia Borhanci f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.604769/43/3.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+E, Colonia Borhanci f.n., beneficiar ORDEAN 1OAN;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 70591/9252/27.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 iit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+E, Colonia Borhanci. beneficiar ORDEAN 1OAN. prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT =16% CUT = 0.33 ADC/mp. teren (POT max.= 35%, CUT max. = 0.9 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 70591/9252/27.09.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Contrase mnează:

Secretarul municipiului,


Nr. 783 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)