Hotărârea nr. 782/2007

Hotărârea 782/2007 - Acordarea „Diplomei de Aur” si a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2007, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă conform Hotărârii nr. 34 din 06.02.2007.

CONSILIUL L.OCAI \l \IU\IC1PH LUI C L U J-N A P O C A

IIOT Ă R \ R I prix'ind acordarea “diplomei (Ic aur" si a unui jmemiu în valoare neță de.câtc 500 lei, din bugetul loc a I pe a n u I 2007. cuplurilor cluj ene care au împlinii 50 de ani de căsătorie neîntreruptă conform.! lotărârji ('onsi 1 iuhii Local nr. 34 din 06.02.2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de fidelitate și a câte unui premiu în sumă netă de 500 lei de la bugetul local pe anul 2007. celor 86 de cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 613298 313 din 03.12.2007 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea "diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei. din bugetul local pe anul 2007. celor 86 de cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și care au depus cereri în perioada () 1.10.2007-30.1 1.2007. conform Hotărârii de Consiliu nr. 34 din 06.02.2007:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor an. 36 al. 2 lit. "d” și 45 al.l din Legea nr. 215'2001 a administrației publice locale, republicată.

II O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aproba acordarea "diplomei dc aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 500 lei de la bugetul local pe anul 2007. celor 86 dc cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la dala depunerii cererii.

Art. 2. Anexa face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează. Direcția economică. Direcția învățământ, cultură și Serviciul stare civilă.â


Nr. 782 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la I lotărârea nr


/2007


TABEL NOMINAL

plivind cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și cate au depus cereri în perioada 01.10.2OO7-3O. I 1.2007

Nr crt Nume familie soți

CNP SOȚ

CNP SOȚIE

Semnaturi

Premume sot

Prenume soție

Data încheierii Domiciliu! comun actual al căsătoriei soților

1

ALEXÂ

ACRI 1

1300319120642

08.10.1957

str. (lașului.nr.303

tel. 455343

VIC 1 ORIA

2370210120643

2

ARDELEAN

II ARII

1271018120640

1 1.10.1957

str. 1 )ornci.m .23

CORNI I.IA

_

2370410120640

J

ARIEȘAN

\ \l IR

1201222120641

18.08.1957

( ard. Iul iu 1 lossu. nr. 1 SA 4 tel.591849

MARK )ARA

2350609120640

4

ASZTAl.OS

1IBOR

1330825120641

05.10.1957

str. Slănic.nr. 1 10

tel.542859

IRI \- M.\R( il 1

2410606120662

S

BABA

IRIMII

I33OOO8120640

1 1.10.1957

str. Albinii.nr. 1 33 45

tel.541 71 7

MARIA

2380330120646

6

BAB1C1

IOAN

1341130120645

14.09.1957

str. 1 lcrculane.nr.3 38

tel.556872

IDA

2340329120642

7

BADEA

NICULAE

1380722120649

04.10.1957

Msal.l. \nlonescu.nr.2 368

tel.564589

ZORI I A

2320730120641

8

BAJK.0

ȘTEFAN

1311030120647

26.09.1957

str lezer.nr.2/1 1

tel.574761

SILVIA

2350507120641

9

BÂLĂNEAN

1’ Wl II

1320409120647

04.02.1956

str.Răsăritului.nr. 103/10

tel.419615

MINI RVA

2340315120646

10

BARZ

IEODOR

1340714120646

02.10.1957

str ('astanilor.nr. 1/13

tel.523385

MARIA

2331118120641

11

BOCA

SI MIC)N

1381010120661

02.10.1957

str. Albiei.nr.5

415785

NASTAS1A

2370722120650

12

BOLDOR

CORNEL

1 3 <31005120641

19.01.1957

str. Dorobanților, 26/4 tel 0744697407 (fiica)

LEONTINA

2360511120649

13

BR1CIU

II.IE

1380217120649

09.1 1.1957

Str.l intinele. nr.53/88 tel.580062 (0741212626)

NINI 'CA

2380701120671

14

BUNTA

IOSII

1 310325120688

09.1 1.1957

str.. 1 )onath. BL VIL 66 tel 587225

MAR IA

2390305120641

15

CĂTANÂ

POMPEI

1280710120641

09.1 1.1957

str. /orilor. 36 57 tel 523402

ANA

2340129120645

16

CĂT1NAȘ

IOAN

1340320120646

30.10.1957

str. Rășinari.nr. 1 '38

tel. 5541 18

U LI 1 IA

2360709120642

17

CIGH1R

I RI1 AN

1311009120653

30.09. | 956

str. Sobarilor. nr.8 tel 429280 ( fiica Șușnca)

1 INUt A

2380416120751

18

COROIAN

\ ASII 1

1310413120656

19.10.1957

str. t iruia.nr.58 1 8

tel.582062

II 1 ANA

2381114120666

19

CRĂCIUN

1 MII

1310727120653

13.1 1.1957

str.l inii /.ola. nr. 7 7 tel. 0747451375

1 I.OAKI A

2370423120644

20

CRI ȘAN

\ ASII 1

1280321120671

09.09.1957

sti. (lașului.nr.289A tel.554717

ANA

2330714120721

21

DASCAI

\l 1XANDIU

1371211120645

07.10.1957

str. l(i 1 cbruarie.nr.2-4 1 tel.535838

ELENA

2381204120656

22

DASCĂL

AUREI

1280711120652

12.10.1957

str. Doinei.nr.42A tel.439708

ANA

2280508120642

23

DAUME

ATTILA-

CAROI

1330409120645

14.11.1957

str.Gaspar 1 leltai. 3 tel 55 1 323

RO/ALIA

2341109120653

24

DAVID

GHEORG11E

1360617120655

29.11.1957

Str.Rasinaii. 5/6 tel: 444304

MARIANA

2390912120659

25

DAVID

VALER

1320728120654

19.10.1957

str. Padin.nr.32/75

tel.566185

SUSANA

2330812120672

26

DIUDEA

VALERIU

1340713120678

09.1 1.1957

str. Dorobanților. 102/4 tel 460198

VAI ERIA

2361109120641

27

DORHA

ALEXANDRI

1300907120643

13.1 1.1957

str. 1 lorea. 75/3 1 tel 536757

SUSANA

2281025120656

28

DUMA

IOAN

1300922120640

18.10.1957

str.l lateg.nr.30 24

tel.580877

OLIMPIA

23IO324I2O652

29

FÂRC’AS

(il IG()R

1341004120654

31.10.1957

str. 1 antanele.I ama 1 35

tel. 586989

NAS 1 \SI \

2360314120658

30

FO DOR

Ș 1 1 IAN

I271OO512O663

05.1 o. 1957

str.Uibinului.nr. 1 6 tel.437410

MARIA-

1 1 ISAB1 1 A

2380427120661

31

GALFFY

A 1 II.A

1310706120651

24.06.1957

str.C .Brâncusi. nr. 1 80 49 tel. 544800

El ISAVI I A

23IO823I2O658

32

GURSCA

1 l Gl N

133O223I2O65O

09.10.1957

str.l )ituz.nr. 14 tel.536006

MARIA

2400901120661

J

J 3

MANEA

ION

1310205120667

02.10.1957

str.l lereulane.nr.2 .35

tel.546157

MAR IA

237O6O2I2O664

34

1IERSC1I

ȘIII AN

1290601120715

08.10.1957

str. 1 raian (irozăvescu.nr.8.3

tel.584256

1RIN.A

222O9O5I2O682

35

JURI AN

lODOR

1320925120653

25.10.1957

(i-ral 1 (irigorescti Bl. 1 6 tel. 582790

NAȘI \SIA

2340510120666

36

JUNCU

O LEG

1291013120678

04.09.1957

str.Gruia.nr.32A/1

tel.531305

VIRGIN IA

2371206120653

37

KOSZTA

ZOI I AN -

10AN

1341102120679

12.10.1957

str.Arinilor.nr. 1

tel.429508

SILVIA

2400605120696

38

LUPU

IOACHIM-

EUGEN

1320209120674

10.08.1957

str. Andrei Muresanu.nr. 13

tel.443029

VIOREI.IA-

DOINA

2320607120659

39

MĂNĂȘTUREAN

VASILE

1340107120655

02.11.1957

str.l )nnării. 10

tel: 545.468

1 IR El 1 IA

2350511120667

40

MÂNUȘ

GUI ORGI IE

1340612120655

24.10.1957

str. Lacrimi oarei or.nr. 3/25

lei.442296

NICULINA

2360522120700

41

MÂRCUȘ

11 I.ll-

(illl ORGI1E

1371203120661

20.10.1957

str.Venus.nr.22

tel.0742107138

II.IANA

2420628120659

42

MĂRGINEAM

\l El 1

I32O513I2O69O

31.10.1957

str. Snagox. 2 54

tel. 541322

MAR1A-DORINA

2390617120678

43

MARTOM )S

ANDRII

1320209120703

10.10.1957

str.l.uceal'ănilui.nr.4/1 1

tel.523307

11 1 IAN \

2.3708(11 120706

44

MEGYES1 Al A 1

IOAN

1251111120649

1 1.08.1951

str.Soporului. 6(1,1 7

tel.-------

I I ENA

2300614120668

45

MESEȘAN

(.111 EASIM

1340423120701

02.1 1.1957

Gr. Ale.xandrescu. 36. ap. 19 tel: 578883

Vl( 1 ()RI A

2380115120641

46

MOCAN

(il IGOR

1340723120665

04.1 1.1957

str. I’arti/anilor. 101

tel 454314

Ol 1\ 1A

241(1610120645

47

MOCAN

S1M1ON

123O4O712O65I

19.1 1.1957

Str.(il I.Diina. nr.41.ap. 15 tel.520274

ANA

2300117120641

48

MOLDOVAN

1 NHI

1310901120671

29.10.1957

str.Carcalaclic. 1 3 tel. 555.010

MARIA

2371119120725

49

MORAR

l() \\

13SO4O7I2O654

26.1 1.1957

Str.l’adin. 9-13 4 tel:562770

VICTORIA

2370526120646

50

MUREȘAN

VASILE

1351022120658

30.1 1.1957

str.l mirii. 8 1 8

tel: 557536

1 IR El 1 IA

2390916120705

51

MUREȘ AN

AUGUSTIN

131 1206120652

26.09.1957

str.S. 1 )ragomir.nr. 10

tel. 598578

MAR IA

2391029120651

52

MUSTAȚA

G11EORGIIE

1321124120660

05.10.1957

str.Năsăud,nr. 1 8/35 tel.460928

ELENA

2390219120652

53

NÂDĂȘAN

IOAN

1380113120652

14.1 1.1957

str.. Unirii, nr. 9/25 tel. 547704

I.UCRI 1 IA

2350517120655

54

NAGY

\ ASI1 1

1301204120704

29.04.1957

str. Ion Milieu.nr.8 1

tel. 599660

O l II IA

229IO1O12O68I

55

NICOLA

MIRCEA-

ș11 1 \\

1300526120655

10.10.1957

str. 1 )onath.bl. 11/11

tel.420540

MARIA PIA

2360710120661

56

NICU1.A

\ VS1I.E

1300408120672

05.10.1957

slr.N. 1 itulescn.nr. 1 8 62 tel.557697

1 I.ISABI 1 \

2360820120714

i

57

OL AH

Nl( l 1 AII

1320611120672

21.10.1957

str. 1 raiiin.nr.54

tul. 134673

1 SI 1 EA

2340211120676

58

ON CU

VIORI 1.

1240708120653

21.10.1957

slr.Mihai Viteazul.nr. 1 1 27 tel.530605

AMI INI I A

2331217120659

59

OPR1ȘA

Sil VII

1321030060027

2S.O9.I957

.

Aleea Putina.nr. 1

lel.562918

-

RODII A

233010212067)

60

PARVl

PI IRU

1310204120699

05.09.1957

str.( 'ard.luliu 1 Iossu.nr.39. 1

tel 599058

EUGENIA-

El 1 NA

2360520120641

61

PEITER

MII 1 Al

1320701120662

04.10.1957

slr.Gheorglie Șincai.nr. 18 5

tel.595502

1 1 1 NA

2370426120677

62

PERȘA

ȘTEFAN

1330513120656

02.10.1957

str.Plex nei.nr. 1 51 29

tel.416371

VERONICA

2410423120651

63

POCOL

IOAN

1390706120719

05.1 1.1957

str.Paring. 2/37 tel. 0722588052

MARIA

2380627120667

64

POPA

GHEORGIIE

1301025400283

24.07.1957

str.Alex. Vlahuta. 59-61/6 tcl587310 ( 0726185282

MAR IA

2370917120664

65

PRIPON

IO AN

1340507120676

09.1 1.1957

str. Lunii, nr. 10/17

tel. 523757

ROZ Al. IA

2370821120694

66

PUESCU

ALEXANDRU

131 1028120686

16.10.1957

str.Nieolae Balcescu.nr. 14

MAREA

2380728120655

67

RARÂLJ

ALEXANDRU

1320629120671

09.1 1.1957

str. Dunării. 101

tel. 449681

VIORICA

2390310120686

68

rație

OU TAVIAN

1230427120652

03.05.1957

str.N.Iorga. nr. 1 A

(el:440709

MAR IA

2340201120697

69

RESTESAN

GUI ORGI IE

1310101120701

18.08.1956

str.C. luliu I lossu. nr.-41 A tel. 598843 (0740603556)

VIORICA

2370503120698

70

SAXDOR

1 R AIAN

1260323120660

18.1 1.1957

l’ta Muzeului. 4 1 3

tel: 0740172334

ANA

2271107120664

71

SERESTELY

GUI ORGHI:

1 .'30422120681

19.1 1.1957

str. Ovidili. nr. 1 2

1 el. 454675

ANA

2370605120670

72

soos

\RP \I)

1330702120663

io. 10.1957

str.l nirii.nr.5'40

tel.0747702829

\NI |.\

2370607120641

73

SUC1U

GUI ORGHI

137O22OI2O671

26.10.1957

Aleea Scarisoara. nr.3 39 tel:0364/105765

ANA

240060212068!

74

SUGAR

VAS1I 1

01.1 1.1957

Aleea Rucăr.nr.7 tel. 570780

HORII NZIA

2351101120721

75

SUMLEA

GUI ORGHI'

1330811120678

27.10.1957

str.l Iorca.nr.72 '3

tel. 538321

ANA

2390506120684

76

SZALMA

ȘTEFAN

1330521120648

21.10.1957

slr.Borhanci.nr.2

tel.0742700778

VI1.MA

2360903120651

77

TODEA

GHEORGIIE

1310422120683

21.10.1957

str.Cocorilor.nr.5

tel.435618

MARI A

2361004120716

78

TOPAN

ALEXANDRU

1330421120695

26.1 1.1957

str.Maramuiesului. nr.215 tcl:454604

MAR LA

VA IER IA

2360927120717

79

TRIFAN

IULIAN

1380127120683

01.10.1957

str.Retezat .nr.5/18

tel.566792

LIJDOVK’A

238O6I412O7OO

80

TRUȚĂ

ȘANDOR

1300909120657

22.01.1957

str.Biz.ușa.nr.2/43

tel.557666

ES 1 IR

2350818120691

81

TU DOR

Ș1 ELAN

1300617120664

25.1 1.1957

str.Al. Vlaliuță nr.59-61/14

tel.587756

PARASCHIVA

2330109120662

82

TU DOR

IONEL

1340221120696

26.10. ll>57

str. Petuniei.nr. 1 /2() tel.420562

1 MA

2360426120695

83

VARADI

GHEORGUE

1371001120693

01.1 1.1957

str.Plex nei. nr. 1 42-2 tel: 41 6366

ILEANA

238O5O2I2O669

84

VASS

1 RAM ISC

1310809120694

16.1 1.1957

str.t 'odruliii. tir. 57

tel. 0741764300

1 S 1 I R \

2351031120679

85

VEREȘ

IO AN

1340619120054

04.1 1.1954

str.Donații.nr. 105 60

tel. 588384

NA/ARK A

2330606120689

86

VI.AD

HOREA IOAN

1300529120671

26.09.1957

str. 1 lorea.nr. 1 1 /2

tel.530028

MARIt )ARA

2350123120671