Hotărârea nr. 781/2007

Hotărârea 781/2007 - Rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007. pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007. pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 615704 din 06.12.2007 al Direcției economice și Referatul nr. 613319 din 03.12.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007. pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate:

Reținând prevederile Legii nr. 273 '2006 privind finanțele publice locale:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a. ari. 39 alin 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, cu suma de 2.259.882 lei conform anexelor 1.2. 3. 4 .5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifică de la suma de 773.212.628 lei. la suma de 770.952.746 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile de specialitate din cadrul executivului.


NR. 781 din 18 decembrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 25 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.781/2007

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE


lei

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

A

Venituri - total, din care :

0001

588.499.114

6.390.665

594.889.779

Venituri proprii

4802

422.486.460

-269.000

422.217.460

I-

Venituri curente

0002

481.300.928

10.068.747

491.369.675

A.

Venituri fiscale

0003

449.936.202

8.936.000

458.872.202

Al.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

236.593.956

1.682.000

238.275.956

1.

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

16.030.400

1.100.000

17.130.400

2

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

220.563.556

582.000

221.145.556

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

219.219.556

0

219.219.556

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1.344.000

582.000

1.926.000

jj.

Alte imozite pe venit, profit și câștiguri din capital

007

0

0

o

A2.

Impozit pe salarii restanțe din anii precedenți

0602

200.000

-200.000

0

IA3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

56.075.000

2.000.000

58.075.000

Impozite și laxe pe proprietate

07.02

56.075.000

2.000.000

58.075.000

-Impozit și laxă pe clădiri

07.02.01

35.260.000

1.500.000

36.760.000

-Impozit și taxă pe terenuri

07.02.02

5.305.000

500.000

5.805.000

-Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

15.500.000

0

15.500.000

-Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

10.000

0

10.000

LA4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

156.519.246

5.454.000

161.973.246

Sume defalcate din T.V.A.

1102

135.666.990

594.000

136.260.990

Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

122.887.990

0

122.887.990

Sume defalcate din T.V.A. pentru sistem.centraliz. de producere și distribuție energie termică

11.02.04

11.500.000

0

11.500.000

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

11.02.05

190.000

0

190.000

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.089.000

594.000

1.683.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

2

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

- taxe hoteliere

12.02

2.100.200

300.000

2.400.200

Taxe pe servicii specifice

15.02

444.960

60.000

504.960

r

4.

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

16.02

18.307.096

4.500.000

22.807.096

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

11.035.000

1.500.000

12.535.000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

7.267.692

3.000.000

10.267.692

Alte laxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

4.404

0

4.404

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

548.000

0

548.000

C.

Venituri nefiscale

0012

31.364.726

1.132.747

32.497.473

CI.

Venituri din proprietate

0013

19.884.161

1.042.747

20.926.908

Venituri din proprietate

30.02

19.884.161

1.042.747

20.926.908

-Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

30.02.01

55.860

1.042.747

1.098.607

-Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

30.02.03

600.000

0

600.000

-Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

18.928.301

o

18.928.301

- Venituri din dividende

30.02.08

300.000

0

300.000

C2.

Vânzări de bunuri și servicii

0014

11.480.565

90.000

11.570.565

1.

Venituri din prestări servicii și alte activități

33.02

549.765

120.000

669.765

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

2.551.000

0

2.551.000

r>

|J.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

6.254.800

0

6.254.800

4.

Diverse venituri

36.02

2.045.000

0

2.045.000

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

80.000

-30.000

50.000

II

Venituri din capital

0015

76.852.522

-9.743.747

67.108.775

IV

Subvenții

0017

30.345.664

6.065.665

36.411.329

Subvenții de la bugetul de stat

- Retehnologizare centrale termice

42.02

42.02.01

29.825.664

6.065.665

510.000

35.891.329

510.000

- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

648.000

0

648.000

- finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

10.562.000

0

10.562.000

- Subvenții pentru compensarea creșterilor nepriv izionatc ale prețurilor la combustibili

42.02.32

17.512.000

5.555.665

23.067.665

  • - Sprijin financiar la constituirea familiei

  • - Subvenții pentru acordarea ajutorului

42.02.33

900.000

0

900.000

pt.încălzirea locuinței

42.02.34

3.664

0

3.664

- Subvenții trusou nou nascuti

42.02.36

200.000

0

200.000

Subvenții de la alte administrații

43.02

520.000

0

520.000

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanațarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

520.000

0

520.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

B

Cheltuieli - total, din care :

5002

58S.499.114

6.390.665

594.889.779

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice

51.02

83.088.824

-12.885.000

70.203.824

- cheltuieli de personal

10

17.000.000

-1.300.000

15.700.000

bunuri și servicii

20

50.843.824

-.1.175.000

49.668.824

alte transferuri

55

1.015.000

-1.015.000

0

- cheltuieli de capital

70

14.230.000

-9.395.000

4.835.000

2.

Cap. 54.02 - Alte serv. publice generale

54.02

2.375.000

-450.00(1

1.925.000

- cheltuieli de personal

10

1.145.000

-150.000

995.000

- bunuri și servicii

20

1.130.000

- 200.000

930.000

fonduri de rezervă

50

100.000

-100.000

0

operațiuni financiare din care, pe subcapitole:

79

0

0

0

Fond de rezervă bugetară

54.02.05

100.000

-100.000

0

Fond pt. garantarea împrumut.

54.02.07

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidentă

54.02.10

1.690.000

-350.000

1.340.000

persoanelor

Alte servicii publice generale

54.02.50

585.000

0

585.000

B.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (dobânzi, comisioane și alte costuri privind împrumuturile)

55.02

3.820.000

0

3.820.000

4.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general între

56.02

60.000

0

60.000

diferite nivele ale administrației transferuri între unități ale administrației

51

60.000

0

60.000

publice

din care, pe subcapitole:

Transferuri din bugetele locale către bugetul

560209

60.000

0

60.000

fondului de asigurări sociale de sănătate

5.

Cap. 61.02 — Ordine publică și siguranță națională

61.02

7.500.511

-1.030.000

6.470.511

- cheltuieli de personal

10

4.650.000

-300.000

4.350.000

- bunuri și servicii

20

2.285.511

-200.000

2.085.511

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

565.000

-530.000

35.000

Politia comunitară

61020304

6.435.511

-500.000

5.935.511

Protecție civilă

610205

1.065.000

-530.000

535.000

6.

Cap. 65.02 - învățământ

65.02

173.113.542

-1.040.000

172.073.542

cheltuieli de personal

10

117.727.000

0

117.727.000

bunuri și servicii

20

39.868.800

0

39.868.800

asistență socială - transport elevi

57

2.405.742

0

2.405.742

alte cheltuieli - burse

59

410.000

0

410.000

cheltuieli de capital

70

12.702.000

-1.040.000

11.662.000

",

Cap. 66.02 - Sănătate

66.02

1.955.200

0

1.955.200

bunuri și servicii

20

1.455.200

0

1.455.200

asistență socială

57

0

0

0

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

500.000

0

500.000

Spitale

66020601

1.955.200

0

1.955.200

Alte instituții și acțiuni sanitare

66025050

0

0

0

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

8.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie

67.02

29.449.343

-4.400.000

25.049.343

cheltuieli de personal

10

1.200.000

- 500.000

700.000

bunuri și servicii

20

24.848.343

-2.600.000

22.248.343

transferuri între unități ale administrației publice

51

350.000

0

350.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

3.051.000

-1.300.000

1.751.000

Case de cultură

67020306

350.000

0

350.000

întreținere zone verzi

67020503

26.048.343

-3.100.000

22.948.343

Alte servicii culturale

670250

3.051.000

-1.300.000

1.751.000

9.

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

68.02

31.170.779

0

31.170.779

cheltuieli de personal

10

15.885.980

0

15.885.980

bunuri și servicii

- transferuri între unități ale administrației

20

8.001.470

0

8.001.470

publice

51

1.300.000

0

1.300.000

- alte transferuri

55

340.489

0

340.489

asistență socială

57

5.012.840

0

5.012.840

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

630.000

0

630.000

Asistentă socială în caz de invaliditate

68020502

16.068.920

0

16.068.920

Asistentă socială nt.familie si copii

680206

1.886.000

0

1.886.000

Creșe

680211

6.889.120

0

6.889.120

Ajutor social

68021501

414.100

0

414.100

Cantine de ajutor social

68021502

4.883.150

0

4.883.150

Alte chelt.în domeniul asie, și asist.soc.

680250

1.029.489

0

1.029.489

10.

Cap. 70.02 - Locuințe, sen icii și dezvoltare publică

70.02

45304.915

-1.855.000

43.449.915

bunuri și sen icii

20

18.964.915

-2.150.000

16.814.915

subvenții

40

500.000

0

500.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

25.840.000

295.000

26.135.000

Locuințe

70020301

13.037.000

2.800.000

15.837.000

Iluminat public

700206

10.000.000

-1.100.000

8.900.000

Alte servicii

700250

22.267.915

-3.555.000

18.712.915

11.

Cap. 74.02 - Protecția mediului

74.02

25355.000

600.00(1

25.955.00(1

bunuri și servicii

20

24.200.000

1.000.000

25.200.000

cheltuieli de capital

70

1.155.000

-400.000

755.000

12.

Cap. 81.02 - Combustibili și energie

81.02

59.725.000

6.065.665

65.790.665

subvenții

40

47.512.000

5.555.665

53.067.665

transferuri între unități ale administrației publice

51

0

0

0

alte transferuri

55

12.213.000

510.000

12.723.000

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

13.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

125.581.000

21.385.000

146.966.000

- bunuri și servicii

20

93.645.000

15.825.000

109.470.000

subvenții

40

14.881.000

0

14.881.000

alte transferuri

55

13.885.000

-1.745.000

12.140.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

3.170.000

7.305.000

10.475.000

Transport in comun

84020302

28.766.000

-1.745.000

27.021.000

Străzi

84020303

96.815.000

23.130.000

119.945.000

DIRECTOR ECONOl^C,

x

ec.OLIM PI A M OI G RAI) AI$

ȘEF SERVICIU BUGET,

Șl CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

Bl GETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAL PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI. ARTICOLE ȘI ALINEATE. PE ANI I. 2007

- lei -

\r.

iert.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

1

VENITURI TOTALE

(10(1110

14.135.000

368.162

14.503.162

1.

Venituri curente

0010

13.785.000

368.162

14.153.162

0

Subvenții pt.instituții publice

4310

350.000

0

350.000

11

CHELTUIELI TOTALE

5010

14.135.000

368.162

14.503.162

1.

învățământ

6510

13.635.000

368.162

14.003.162

. 2.

Cultură, recreere și religie

6710

500.000

0

500.000

- Casa Municipală de Cultură

67100306

500.000

0          500.000

DIRECTOR ECONOMlt,

ec.OLIMI’lA MO1GRĂDÂN

ȘEF SERVICIU BUGET.

Șl CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

PROIECTI L BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

RECTIFICAT PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI. ARTICOLE ȘI ALINEATE

DIRECTOR ECONOMIC/

ec. OLIMPIA MOIGRADAN ' ,

7 /


ȘEF SERVICIU BUGET.

ȘI CHELTUIELI BUGETARE ec. ȘTEFANI A MĂDĂRAȘ


- lei -

£ E X. o

Denumire indicatori

Cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

CREDITE INTERNE

5007

78.178.000

0

78.178.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

78.178.000

0

78.178.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

78.178.000

0

78.178.000

].

AUTORITĂȚI PUBLICE

5107

6.265.000

0

6.265.000

Active nefinanciare

71

6.265.000

0

6.265.000

CULTURĂ, RECREERE

6707

1.250.000

0

1.250.000

Active nefinanciare

71

1.250.000

0

1.250 000

n

3.

LOCUINȚE,   SERVICII   ȘI

DEZVOLTARE PUBLICĂ

7007

23.785.000

0

23.785.000

Active nefinanciare

71

23.785.000

0

23.785.000

4.

TRANSPOR TURI, din care:

8407

46.878.000

0

46.878.000

Active nefinanciare

71

46.878.000

0

46.878.000'

PROIECTUL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBl RSABILE RECTIFICAT PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA MOIGRĂDAW'

\ I

\ I


ȘEF SERVICIU BUGET,

Șl CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEF ANI A MÂDÂRAȘ- lei -

Nr.

cri.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

1

VENITURI TOTALE

000108

11.503.709

-10.903.709

600.000

Donații din străinătate

4408

0

ol

i

De la guverne străine

440802

11.503.709

-10.903.709

600.000 |

1-----------------------------------

11

CHELTUIELI TOTALE

5008

11.503.709

-10.903.709

600.000

Autorități publice

5108

10.255.947

-10.255.947

0

Asigurări și asistență socială

6808

1.247.762

-647.762

600.000

PROIECTUL VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE

ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL RECTIFICATE PE ANUL 20(17

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr. cri.

Denumire indicatori

cod

Buget

2007

Influente

Buget rectificat 2007

I

VENITURI TOTAL

000111

80.896.805

1.885.000

82.781.805

1

Taxe speciale

361106

1.555.000

0

1.555.000

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

1.725.000

1.885.000

3.610.000

n

Fond de rulment

361110

76.121.805

0

76.121.805

4

Alte venituri

361150

1.495.000

0

1.495.000

11

CHELTUIELI TOTALE

50.11

80.896.805

1.885.000

82.781.805

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

3.308.000

o

3.308.000

- bunuri și servicii

20

295.000

0

295.000

- active nefinanciare

71

3.013.000

0

3.013.000

n

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.11

1.642.000       0

1.642.000

-active nefinanciare

71

1.642.000

0

1.642.000

A

CULTURĂ. RECREERE

67.11

484.000

0            484.000

-active ncfinanciarc

71

484.000

0

484.000

4

LOCUINȚE. SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

17.496.805

4.385.000

21.881.805

- bunuri și servicii

20

0

0

o

- active nefinanciare

71

17.496.805

4.385.000

21.881.805

5

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

200.000

0

200.000

- bunuri și servicii

20

0

- active nefinanciare

71

200.000

0

200.000

6

TRANSPORT

84.11

57.766.000

-2.500.000

55.266.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

57.766.000

-2.500.000

55.266.000

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA M01GRĂD/AIv /

ȘEF SERVICIU BUGET, Șl CHELTUIELI BUGETARE.

ec. ȘTEFANIA MÂDĂRAȘ

CONSILII I. LOCAL Al

LISTA OBIEl 11\I IOR 1)1 INVESTI I II


Anexa 6 la Hoiaiarca nr 781/2007


PEN I IU INI 1.2007


MUNICIPIULUI ( LI J-NAPOCA

NR. 6I33I9/445/O3.12.2OO7

Joncurs de soluții


INV.           mu lei

Nominalizarea pe obiective de investiții

prcvcdci i 2007

Total

din care:

Observ ații

lotul alte surse constituite putriv ii legii

1 axa apa

lava salubritate

Alte surse

Buget <le stat

Ordonanța

19/1994 IIG

505/1998

( redite

Bugetul local

0

1

2

4

5

6

7

8

9

10

n

IOI ai gPni kai

242 305.00

183.034,00

342,00

1 50,00

78 384.00

24 180,00

1.500,00

78 178,00

59.271,00

A

TI TUTUI-----------------------------

LX COMINUARE

129.393.50

105.52 4.50

342,00

150,00

38.073,50

I3.656.IIO|       1.500,00

51.803,00

23.869,00

B

I l'CHAHI NOI

67.041,50

59.075,50

0,00

O,oo|     28 396.50

8.374.00

0,00

22.305,00

7.966,00

j C

ACIIIZ1 I II hF IM S! HI--------------------------

SI Al. I E CHELTUIELI

45.870.00

18.434,00

0,00

0.00

11.914,00

2.450,00

0.00

4.070.00

27.436,00

51.02

CTTORHATI----------------------

1 LI 13,00

9.278,00

o.ool

o.ool

3 013,00

0,0(11

0,00

6.265,00

4 835.00

PUBLICE SI ACȚIUNI GENERALE

1

1

1

I^arking si birouri primărie

8 318,00

S 313.00

0,00

oool

2 263 00|

o.ool

o.ool

6 050 00

5 00

execuție

str Molilor ni 3-7

1

1

1

1

Modernizare spatii clădire str Moților nr 3

250,00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

250.00

execuție

2

Introducere încălzire centrală în sediul

300.00

0 001

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

300 00

execuție

primăriei P-ta Unim nr 1-2

I

3

Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de catlict Manaslur

100,00

0 00

0.00

000

ooo

0,00

0 00

0.00

100.00

execuție

4

Introducere încălzire centrală in sediul

250,00

0 001

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

250.00

execuție

primăriei de cartier Sumcseui

L

5

( onstnictie cu parking P-ta 1 'mm nr 1

115.00

115 00|

0.00

0.00

ooo

ooo

0 00

115 00

ooo

execuție

sil’ 1 C Btaliatiu iii 13-15

1

(' I Achiziții de bunuri

ll>0 0ri|proiec Jlte

SF PI Modernizare spatii clădire srr Molilor nr 5

150,00

0.00

0.00

000

0.00

000

000

150.00

proiecatre

3

Achiziții imobile

(inclusiv terenuri, exproprieri, expertize)

500,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

500.00

execuție

4

SF P 1 Introduceie încălzire centrala m sediul primăriei P ta Unim nr 1-2

100 00

0.00

0 00

0.00

0,00

0 00

0 00

0.00

100 00

proiecatre

5

st-.ri introducere incaizire centrala in

sediul primăriei de cartier Ins

40.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

40 00

proiecatre

SI- PI Introducere încălzire centrala in sediul primai iei de caitici Marasli

40,00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

40 00

proiecatre

7

SF PI introducere încălzire centraTa în >cdiuJ prunul iei de cartier Manaslur

40,00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

40 00

proiectare

8

SF PI Introducere încălzire centrala m sediul piunariei de cartier Soiueseni

40,00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

40 00

proiectare

L 9

( onsolidare clădire P-ta Unim nr 1-2

50,00|

0,00

0 00

o.oo|         0 00

0.00

0.00

50 00

execuție                      |

10

SF PI C onsolidare clădire P-tâ Unirii nr inclusiv expertiza

100,00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

ooc

100.00

proiectare

1 "

( onsolidare clădire str Moților nr 1

170.00

000

0 00

000

0 00

0 00

o oo

0 00

170 00

execuție

12

SF PI C onsolidare clădire str Moților nr 7 inclusiv expertiza

50,00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

50 00

proiectare

13

SF PI (’onstnictie cu parking P-ta Unirii nr l str I C Bratianu nr 13-15

100,00

100.00

O.Do

0.00

0.00

0 00

100 oo

0 00

proiectare

14

S F PI Modernizarea sălilor Tîe

100,00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

o ool

100 00

proiectare

de ședința ale Pi'i muncii Moților nt3

I

0 00|

200,00|proiectare

ooo|2Q.on|


O.lW|


0 00|


O <j<)|


0 00|c oo|


2l> l»|P™<*Ure


|Rotari independente

61,02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

35,00

0,00

o,oo|

n.iioj

o.oo|

o,oo|

0,00

o.ooj

35,00

1

S F. P T Amenajare rampe pe râul Someș

35.00

0.00

0,00 j

0 001

0 00

0,00

0 00

0.00

3 5,0i)

proiectare

pentru alun cu apa a autospecialelor

L

65,02

1NVATAMANT

13 304,OU

11354,00

0,00

0,00

1.642,0(1

9.712,00

0,00

0,00

1.950,00

A

1 1 <RÂ

IN CONTINUARE

330,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0.00

0,00

30,00

1

Grădiniță nr 74 Modernizare sistem de încălzire amplasament str Zorilor nr 3o

25,00

0.00

0 00

0.00

0.00

0,00

0 00

0 00

25 00

execuție

2

Școala nr 10- C ompartimentare mansarda

300,00

300.00

0.00

0 00

0.00

300.00

0.00

0 00

000

execuție

3

Extindere liceu Romul I adea

5,00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

500

execuție

B

1 IK RARI NOI

9.572,00

8.852,00

0,00

0,00

1.242,00

7.610,00

0,00

0,00

720.00

1

Grădiniță nr 74-modemizarc sistem încălzire amplasament str Pastcui

70,00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

70 00

execuție

2

Grup Școlar A Borza-modemizare centrala

termica

75,00

o.ool          0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

75 00

execuție

3

( olegiu tehnic energetic-modemizarc cenuala termica

5,00

0 00

0,00

0.00

0 00

0.00

oon

0 00

5.00

execuție

4

(olcuiu lehniede transporturi Iransilvama modernizare centrala lei mica

5,00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

000

0,00

5.00

execuție

5

( onstnnre grădiniță cartier Gruia

875,00

725.00

0,00

0.00

o.oo

725.00

0 00

0.00

150,00

execuție

6

( iinstruire grădiniță cartier central amplasament str Molilor iu 135

875,00

725.00

0.00

0 00

725.00

0 00

0 00

150.00

execuție

L

Manșa:dare Liceu coregrafie

1.842,00

1 842,00

0,00

0.00

1 2I2.(|<1

OUO.OU

0.00

0.00

0.00

r i

8

Școala loan Bob - supraetejare si extindere

665,00

400.00

0.00

0.00

0 iMi

100 O-j

0 00

0.00

265.00

execuție

9

Școala Emil Isac

Mansardaic clădire

150,00

150.001          0 00

0.00

0 00

150.00

0 00

0 00

0.00

execuție

10

Grădiniță nr 1 construire sediu

1 Giadimta ni 9 )

570,00

570 00

0.00

0.00

O.tXj

57O.no

0 00

0 00

0 00

execuție

11

Grădiniță nr 32 -Sediu nou

590,00

590 00

0 00

0 IM)

G.iX»

5^(100

0.00

0,00

000

execuție

12

Campus tehnic preumvcrsitar

2.500,00

2 500.001          0.00

0.00

0.00

2 500.00

0.00

0 00

0 00

execuție

13

( olegiul tehnic I ransilvania

1.350,00

1 350,00

0.00

0,00

0 Ofl

1 350.00

0.00

0.00

0.00

execuție

_

C

XI'TFnTEFJ 1 IEI.I BE----------------------

IN\ ESTITII

3.402,00

2.202.00J          0.00

0,00

400,00

1.802,00

0,00

0.00

1.200,00

1

SF. PTC olcgiu Ichnic Energetic modernizare centrala termica

1 10,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

110.00

proiectare

E x pe rt t zc clădiri scoli

50,00

0.00

0,00

ooo

0.00

0.00

0 00

0.00

50 00

proiectare

3

Expertize centrale termice

50.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0,00

0,00

0 00

50 00

proiectare

4

SF P J Grădiniță nr 32 -Sediu nou

60,00

60 00| 0,00

0 00

0.00

60.00

0,00

0 00

0 00

proiectare

5

S F. P I Grădiniță nr 74Modernizare sistem încălzire amplasament str Pastcur

45,00

0,00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

45 00

proiectare

6

S F. P T Grădiniță nr 55 Mansardare clădire

50,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50 00

proiectare

7

S F.P 1 Modernizare centrala termica l iceu informatica liberia Popo viciu

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

50 00

proiectare

8

SF PT Grup Școlar Lmrea-consolidarc casa scarn

35,00

0.00

0,00

000

0.00

0,00

0 00

0,00

35.00

proiectare

g

S P P 1 Grup Școlar A Borza modernizare centrala termica

45,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

45.00

proiectare

10

SF PI Școala Al V Voevod acoperire terasa

15,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0 00

0 00

15 00

proiectare

1 1

SF PT Mansardare clădire Liceu Apaczai Janos

50,00

0,00

0.00

0 00

0 00

0,00

0.00

0.00

50 00

proiectare

12

S F PI- Școala Emil Isac-municipiuî ( ii:|-N

100.00

100,00

0 00

0.00

0 00

100.00

0,130

0.00

ooo

proiectare

Mansardare clădire

13

S F. P 1 - Liceul t Pora

Mansardare clădire

45,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

4500

proiectare

14

SEPT Școala Generala Horea, mun Cluj -bT man sar dare

50,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

50 00

proiectare

15

SI PTC onsolidare versant la Grup Școlar

Aurel Vlaicu

80.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

80 00

proiectare

16

S I. P I • Extindere clădire l iceu nCTuu””" Enunescu

70,00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

70 00

proiectare

1?

SI- P 1 - Construire grădiniță cartier central

75,00

75,00

0.00

0.00

0.00

75 00

ooo

0.00

ooo

proiectare

18

SE.PT- Construire grădiniță cartierTTnnă””

75,00

75,00

0.00

0 00

ooo

75.00

0.00

0.00

ooo

proiectare

19

SE PT( olcgiu lehnic de Transporturi

1 luusilvanta modernizare centrala termica

125,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

125 00

proiectare

20

SI- PI- Consolidare sala sport l iceu G Smcai

100,00

100 00

0.00

0 00

luO.G

0,00

ooo

0,00

ooo

proiectare

21

Consolidare sala de sport l iceu G Smcai

300,00

300,001          0.00

0 00

ton «x

0 00

0 00

ooo

ooo

proiectare

Expertiza. SE PI Școala loan &ob

100.00

100.00

0 00

0.00

0 IH1

1 Ot).'jH

0.00

0.00

ooo

proiectare

23

( onsolidare C olegiul economie iulian Pop

600,00

600,00

0.00

0,00

0 Ol)

fiOO.fk

ooo

ooo

0.00

proiectare

24

( onsolidare Colegiul telecomunicații

400.00

400 00

0 00

0.00

0 G( i

1>)O on

0.00

0.00

ooo

proiectare

Augustin Maior

25

SI- PI -Grădiniță nr 1 construire sediu

100,00

100.001

0.00

ooo

(•00

100.00

0.00

0.00

0.00

proiectare

i Giadiiuia nr 9 )

1

SI P T Campus tehnic preunivcrsitar

150,00

150,00

0,00

0.00

0.06

isnoii

0.00

ooo

0,00

proiectare

27

S I- PIC olegiul tehnic 1 rănsÎTvama

142,00

142 00

000

0 00

0 UO

142 00

0.00

0.00

ooo

proiectare

28

SE. Pi Grădiniță nr 16- Modernizare canalizare

25,00

0 00

0.00

0,00

0.0(1

0,00

0.00

25.00

proiectare

20

Sr Pi Grădinii:! nr 74-Modermzare sistem de

5.00

<wl

0.00

o.on

n.no

o fn)

0.00

0.00

5.00

proiectare

iiiculziic amplasamentsir Zorilor nr 3o

L

66,02

SANATATE-------------------------

500,00

0 00 0,00

0,00

0,0(11 0,00

0,00

0,00

500,00

B

I.IK RARI Sol------------------------------

30.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.00

1

Modernizare si extindere spatii la Spitalul Clinic Municipal

30,00

o,oo|          0.00

0,00

0.00

0.00

0 00

000

30 OG

execuție

C

Al IlIznilbEHPNI Iii--------------------

-170,00

0.00

ÎHK

(HH

470.0(1

1

SI P T Modernizare si extindere spatii la Spitalul Clinic Municipal

11 7,60

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0 00

0.00

1 17.60

proiectare

|   2 |I>OIAKI                                         |        352J0|             O.OO|          0.00|        0,00|          0,00|        Q.Oo|

67,02

t III.TURA, RE( REERE si rei.kjie

3.485,00

1.731.00

o.ool         0,00

48-1,00

0,00

0.60

1.250.00

1.751,00

B

LUCRĂRI NOI-------------------------

2.210,00

1 250,00

0,00

0.00

1 00,00

0,00

0,00

1 150.00

960.00

1

Reabilitare si redare in circuitul cultural si turistic al Bastionului Croitorilor

700,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

execuție

2

Reabilitare P ta Avram lancu

1.150,00

1 150 00

0,00

0 00

0,00

0.00

0.00

1 150 00

U (XI

execuție

3

Amenajare patinoar artificial mobil

100.00

0 00

0 00

0 00

0,00

0.01 >

0,00

0 00

100.60

execuție

4

Construirc complex de agrement Aqua

10,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

10.00

execuție

5

Reabilitare monumente Matei Corvin. Mihai Vitcazu

250,00

100.00

000

0.00

130 «Mi

0.00

0.00

0 00

execuție

C.

xm: ciihi iim in:----------------

INV estitii

1.275,00

484,00

0,00

0,00

384.00

0,00

0,00

100,00

791,00

1

S F. P T Reabilitare P-ta Avram lancu

275,00

100.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

175 Ou

proiectare

SF. PT Construi!e clădire pentru Filarmonica dc stat Cluj

71)0,00

384.00

0.00

0.00

384 00

0.00

0.00

000

316 UG

proiectare

3

SE, PT Reabilitare monumente Matei Corvin. Mihai Vitcazu

100,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0 00

0 00

0.00

K'uu';

pioicctare

17


4

SF.PT Amenajare patinoar artificial mobil

50,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

proiectare

5

Expertize monumente

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5il,GO|proicciarc

6

SF.PT Construire complex de agrement Aqua

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

50,00

proiectare

7

SF.P T Muzeul de speologie

50.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

50,00

proiectate

| 68,02

zsn;nKAHrsiAsisri!STA sociala--------1      «ojio

o,on|           o,oo|         o,on|           o.onj         o,oo|           o,oo|            o,oo|             63o,oa|

l kN'l IS k BE AJI IOU MOriAI-----------------

SI CRESE

630,00

0,00

0,00

0,00

0.00] 0,00] 0.00

0,00

630.00

|   C Lunizirii|        630.00

o,oo|           o.oo|         n.oo|           o,oo|         o.oo|           o,oo|            o,oo|             63o,on|

1    |    I Dotări independente cantina                           1         330,00

o.oo|          o,oo|        ooo|          o.oo|         o.oo]          0,00]           ooo|            not)o|                           ]

2    1 Dotări independente crese                             1         100.00

oon|           0 0G|         0.00|           0,00|         0.00|           0,00|            0 0<3]                    |                             ]

3

SF P1 expertiza, C onstruirc crcsa Aleea lierculane nr 13

200,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0 00

0.00

2{i0.00

proiectare

70,02

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

71.801,00

46.314,00

0.00

0,00

18.271,00

2.758,00

1.500,00

23.785,00

25.487,00

A

LIR'RXRI INT'ONTINl'AHE-----------------

43.148,00

27.136,00

0,00

0.00

6 091,00

2.110.00

1.500,00

17 435.00

16.012.00

consiliu ur ai

43.148,00

27.136,00

0,00

0,00

6.091,00

2.110,00

1.500.00

17.435,00

16.012.00

1

Amenajare redimensionare piața publica Flora

1.649,00

1 619.00

0.00

0 00

1 619.00

0.00

0.00

0,00

30 00

execuție

Amenajare, redimensionare piața puFîîcâ-

Zorilor

729,00

729 00

0,00

0.00

729,00

0 00

0.00

0 00

0.00

execuție

3

Amenajare redimensionare piața publica lieimcs

2.333,00

1 793 00

0,00

0.00

1 793.00

0.00

0.00

0.00

540.00

execuție

4

Ansamblu de locuințe str Timișului blajului ■ Rodnct

38.437,00

22 995.00

0.00

0.00

1 950.00

2 110.00

1 500 00

17 435.00

15 442 00

execuție

I.235.OO|


I B ' [I IK'RaHI noi

'[CUNSIUIIL LOCAL


7.200,00|

7 2l>0.00|1

Modernizarea si extinderea iluminatului public (11 C L 362/2001 . H C L 217/2002)

7.500,00

7 200.001          0.00

0.00

2 500.00

0,00

0,00

4 700 00

300,00

execuție

2

Reabilitare termica clădiri multietajatc

100,00

0 ool          0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 00

execuție

3

Incubator de afaceri in municipiul Cluj - Napoca

80,00

o,ool           0,00

0 00

000

0.00

o.on

0.00

80 00

execuție

4

Rampa handicapați

200,00

).00|

0.00

0.00

0.00

0.01

0 00

200 00

execuție

5

Centrul de informare turistica si mfochioscun

400,00

0 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

400.00

execuție

( asetarc parau ( alvarta si amenâ|arc parcuri

5.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

5.00

execuție

7

I T E Blocuri locuințe str I aberei

100.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0 00

0,00

100,00

execuție

8

Extindere centru întreținere si tratare câini

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

50.00

execuție

(

ACHIZIȚII DL BUNURI

20.218,00

11.978,00

0,00

0,00

9.680,00

6-18,00

0,00

1.650,00

8.240,00


cdnsii iitt.- rarii-------------------------

20.218,00

1 1.978,00

0,00

0,00

9 680,00

648,00

o.ooj

1.650,OOl

8 210.(XI

1 1

Harta municipiului ( luj- Napoca

80.00

0.00

0 00

0.00

o.oo|          o.on

o.oo|

0,<X>|

8000|proiectare
Reactualizare secțiuni harta municipiului

50,00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

50 00

proiectare

3

PUZ - PCD pentru modificare PUG . PAT studii Je urbanism si studiu de circulație

2.200,00

2 000 00

0.00

0.00

2 000 00

0.06

0 00

0.00

200 00

proiectare

4

Reactualizare PUG

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

ooo

50 00

proiectare

5

Expertiza imobile fond dc stat

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

50 00

proiectate

6

( onsolidarc si reabilitare imobile fond de stat

IICL 243/1998, HCL 34/1998

50,00

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00

0,00

50.00

execuție

7

Dotări urbane

13.430,00

6 680.00

0 00

0.00

b 680.00

0.00

0,00

0.00

6 750 00
8

Concurs soluții

10,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

]0 00|proiectare

9

Achiziții corpuri si elemente dc7uminat public

500,00

500,00

000

0,00

0,00

0,00

0.00

500 00

0 00| |

1OO.OOjproicctare


10

SEPT Modernizare iluminat public

1.000,00

MO.OOj

0,00

000

0,00

o.co

900.00II

Consolidare terenuri in zoncleTăre™™ prezintă pericol de alunecare

1.000,00

1 000,001 0 00

0,00

1 000.00

0,00

0 00

000

o oopxecutic

12

SI- P E < onsolidare terenuri in zone care prezintă pericol de alunecare

100,00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

100 OOjproiectare                   |

13

SEPT Ansamblu dc locuințe str 1 musului Blajului - Rodnei

250,00

250.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

250.00

0 00|Pro,eclarc                   |

14

SI- P1 ( asetare parau ( alvaria si amenaj pai cari

200,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0,00

200 O0|proicctare                   |


15

SE PI PUD.PUZ-Construire blocuri locuințe

200,00

o, col

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00|proiectare

destinate închirierii

I
16

sr.pi.puis.pijz-

str Taberei

I E blocuri locuințe

95,00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

95.00|Proicc,are                   |

17

SE P f ( entm de vârstnici

50,00

0 00

0,00

000

0 00

0 00

000

50 O0|proicctare                   ]

18

SEPT Adăpost temporar pentru victimele violentei in familie

50,00

0.00

o.on

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

50.00|proiectare

[proiectare
19

S E . PT Reabilitare termica clădiri

648,00

648.00

0.00

0.00

0 00

648.00

0 00

000S F P T Extindere centru întreținere si tratare câini

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

1

100,00

proiectare

21

S F P T Rampe handicapau

5,00

o.oo

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

5 00

pioiectare22

Audil sistem dc iluminat

100,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

__

100.00

pioiectaic

74,02

PROIECȚIA MLDIl l.lT

955,00

200,00

0,00

150,00

50,00

0,00

0.00

0,00

755.00

LUCRĂRI IN CONTINUARE

700,00

200,00

0,00

150,00

50,00

0.00

<1.00

0,00

500 001

Amenajare puncte gospodărești

600,00

150.001

0,00

150 00

0.00

0,00

0 00

0.00

450 00

execuție

HCL 195/1997 , HCL 555/2001

L

■>

închidere si pasivizare rampa aedeseuri

Pata Rat

100,00

50.00

0,00

0.00

50 00

0 00

0 00

50 00

execuție

<•

U'lll/llllBl IJHMIH1----------------------

255,00

o,oo

0.00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

255,00

1

1

Studii si avize pentru amenajare puncte gospodaresi

5,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

proiectare

•>

SF. PI Viabilizare ( analul Morii

50,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

50 00

proiectare

3

Elaborare hani de zgomot si ham strategice de zgomot conform Lege 137/1995

200,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

proiectare

81.02.

COMIWIIUII.SI ENERGIE--------------

( obiective R.A.T.)

12.723,00

12.010,00

0,00

0,00

0,00

12.010,00

0,(10

0,00

713 00

1 K'RARI'INGOMINllARl----------------

11.959,00

11.246.00

0,00

o.oo

0,00

11.246.00

0,00

0.00

713,00

""1

1

Modernizare automatizare centrale termice

10.631,10

10 631.10

0.00

0.00

0,00

10631.li

0.00

000

0 Ou

execuție

2

Reabilitare rețea apa fierbinte aferenta (.TZ

Someș Nord

614,90

614.90

0,00

0.00

o.oo

014 ‘Ai

o.oo

0 00

0.00

execuție

3

Modernizare relele termice aferente program de reabilitare străzi

713,00

0.00

0,00

0.00

000

0.00

o.oo

0.00

713.00

execuție

r

1 1< RkRI NOI

764,00

764,00

0,00

0.00

0,00

764.00

0,00

0,00

o.oo

1

1

Reabilitare sistem de termoticare rambursare credite externe

764,00

764.00

0,00

0.00

0.00

764 (>()

0.00

000

0.00

execuție

84,02

TRANSPORTURI

124.759.00

102.144,00

342,00

0,00

54.924,00

0,00

0,00

46.878,00

22.615,00

l ucrări in continuare                                |      64.938,50|         58.329,50|         342,00

0,00

29.669,50

0.00

0,00|      28.318.00

6.609,00|                             |

1

Modernizare străzi conform HCL 5'2004 pentru 19 obiective

26.225,00

21 665.50

0.00

0.00

1? 345.50

o.oo

0 00

4 320.00

4 559.50

execuție

2

îmbunătățire circulație auto pe Calea Lurzii-sensuri giratul n

500,00

500 00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.co

500.00

0.00

execuție

3

Centuri ocolitoaie a municipiului

21.824,00

21 774 00

0,00

0.00

12 324.00

0,00

o.co

9 450.00

50.00

execuție

15

Mod Str Maramureșului si străzi adiacente

Conform li C L 522'2000

5.924.00

4 854.00]

342.00

0.00

0.00

0.00

0 00

4 512 00

1 070 00

execuție

L B

Lucrări noi

45.015,50

40.894,50]

0,00

0,00

24.554.50

0,00

0.00

16 340,00

4.121.00

■1

|< onsilil local

43375,50

40 894,50

0,00

0,00

24 554,50

0,00

0.00

16.340.00

2.481,00|

1

Reabilitare poduri conform

II C L 5'2004 peniiu 31 de obiective

3.385,00

2 900.00

0,00

0,00

1 w.

n (■:.

0 00

1 «XiO.OO

IS5 OG

execuție

■>

Modernizare pasaje pictnnale subterane

1.500,00

1 500.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1 50000

0

execuție

3

Implementarea managementului de trafic prin

50.00

0.00

000

0.00

<)<Xi

0,00

0,00

000

50.00

execuție

iiiud. e.xt sistemului de semaforizare actual

4

Modernizare si amenajare pictonal a

12.000,00

I2 000,00|

0.00

0.00

“ ono.txi

0.00

0,00

5 iJOO 0

0.00

execuție

Bulcvaidului Eroilor si P-ta Unirii

— 14

Modernizare strada Milton l.ehrcr si Posada

2.500,00

2 491,001          0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 491.00

9 00

execuție

5

Modernizare strada Eugen ionesco

598.00

590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

590 00

800

execuție

6

Modernizare strada Meteor

1.380,00

1 010,00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oo

1 010,00

370 00

execuție

7

Modernizare strada Jupner

1.055,00

610.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

61(1.(10

445.00

execuție

8

Modernizare strada luliu Maniu

463,00

450,00

0 00

000

000

0.00

o.oo

1501)0

13 00

execuție

9

Modernizare strada Bolyat

167,00

146 00

0.00

0.00

0 00

0.00

1 46 00

21.00

execuție

10

Modernizare strada Herrnann Oberth

191.00

188,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

188 00

3.00

execuție

II

Modernizare Aleea Padin

618,50

614.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

614.00

4 50

execuție

12

Modernizare str Șiretului

560,00

560 00

0.00

0,00

000

000

ooo

560.00

000

execuție

13

Modernizare str Buccgi

2.918,00

: oo|

000

0 00

0.00

0.00

2 862.00

56.00

execuție

|.Mudcrnizarc pod str Scurtărilor

5

Modernizare str Baba Novac

700,00

600,00

0.00

0.00

600.00

0.00

000

(1 00

100/

execuție

Modernizare str Crinului

700,00

600.00

0,00

0.00

nOVXi

0 0<)| 0.00

execuție

7

Modernizare Alee^"

1.400,00

1 300.00

0 00

0.00

600 uf

0,00

execuție

8

Modernizare str TetoruTuT™""

1.400,00

1 300,00

0.00

7oO.()<)

0 00

execuție

Modernizare str Teleorman

2.200,00

2 100,00

0.00

0,00

0.00

1 \l'

execuție

10

Modernizare str Cojocnei

1.724,00

1 400,00

0.00

no oo

oon

0.00

324 00

execuție

11

Modernizare str TTâmEov^te^™

1.587,00

1 300.00

0,00

0.00

0 00

700 00

28 7 00

execuție

12

Modernizare str lamavelor

700,00

600 00

0 00

0.00

t -CO i; (i

0 00

0.00

execuție

13

Modernizare str Parar.g

2.500,00

2 400 00

0,00

000

000 (}')

0.00

0.00

100 00

execuție

14

Modernizare str Parts

3.500,00

3 400.00

0.00

0.00

1 9i)O.O(|

0 00

0,00

ion o(j

execuție

15

Modernizare str Marascsti

1.000,00

900 00

0.00

0,00

900 t'X)

o oo

0 00

execuție

16

Reabilitare drum capat strBrancusi-Colonia Boi lianei

35,00

0 00

0,00

0,00

0 Ou

O.Ou

000

3;.)!

execuție

17

Modernizare străzi

5.040,00

4 740.00

0,00

0.00

2 800 'Ml

0 00

0.00

1 940,00

300.0C-

execuție

18

Garaj public subteran P ta Mihai Viteazu

3.954,50

3 854,50

0.00

0.00

3 85150

0.00

o.co

noo

execuție

1

Modernizare linie de tramvai si trama suadala

1.060,00

0.00

ooo

0.00

0.00

0,00

OCX)

0.00

fif-.o' 1 Jexccutie

2

Modernizare acționare electrica la tramvaie prin montate choppcre

580,00

ooo

0.00

0.00

0,00

ooo

0.00

0.00

SSO j.-,|executic1

SF PI Modernizare si amenajare pîetonă^™

620,00

620.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

f>20.0H

0.00

proiectare

a Bulevardului Eroilor si P-ta Unim

■5

S F P I Modernizare străzi ț

2.000,00

1 900,00

0,00

0,00

400.00

0,00

0.00

1 500.Ou

100 00

proiectare

(rest obiective)

3

S F PI Modernizare pasaje pietonâ!^^"

85,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85.00

proiectare

subterane

4

SF PI Construcție cu parfunȚ^" str Ion Meșter f n

50,00

50,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

proiectare

5

SF.PI Proiectare, consultanta in vederea implementam managementului de trafic prin mod /ext sistemului de semaforizare actual

600,00

_

50,00

_

0,00

0,00

000

0,00

0.00

550.00

proiectare

6

SPF.SF Pasaj subteran ( alea Moților-

200.00

o.ool

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

200.00

proiectare

B-dul 21 Decembrie 1989

L

—•>—

!s I- PI Parking suprateran Cartier

300,00

300.00

0 00

0.00

300 00

0.00

0 00

0 00

0.00

proiectare

Manastut

8

SF PI Garaj public subteran P tăTfihai

450.00

o.ool

0,00

000

0.00

0.00

o.on

0,00

4'0 00

proiectare

Viteazu

10.500,00|

pniTr


I I Dotări independente

PRIMAR

EMIl BOC
SE1 SERVICIC