Hotărârea nr. 780/2007

Hotărârea 780/2007 - Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome de termoficare Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetelului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 613511 din 04.12.2007 al Direcției economice prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca ;

Reținând prevederile Legii nr. 273 2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit.a. art. 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 780 din 1 8 decembrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )


PREȘEDINTE DE S

* / hW A\Ing.Hore

* \

Contrasemnează: 'Secretarul municipiului. ? H/ Aurora Tămmre


Regia Autonomă de Termoficare

Cluj - Napoca


Anexă la Hotărârea Ni. 780/2007


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2007

Rectificai                                __ ___ _______ nui ion

Indicatori

Nr. rd

Realizat an 2006

Prevederi an 2007

Indice %

col. 3/col. 2

0

O

3

4

1 VENITURI TOTALE, din care (rd .02 + rd.12 - rd. 13)

99.007

88.600

89.49

1 Venituri din exploatare, din care

2

98.284

88 050

89,59

a) Venitur din activitatea de oază

3

43.850

39 751

90.65

bj Venitur din alte activități

4

7.3031

2.873

39,34

IC) Venituri din surse bugetare, dir care

5

54.585

54.057

99,03

- subvenții pentru combustibil

6

17.512

- subvenții pt acoperirea diferențele- de preț și tarii

7

40.453

30.000

74,16

-transferuri

8

7.900l

- prime acordate de la bugetul statului

9

- alte sume primite de ia bugetul de stat ( OUG 5/2003; OUG 57/2006)

10

6.232

6.545

105.02

d)TVA gierents subvenție și sjutoareler

11

-Z 4 54

-8.631      115.79

2. Venituri financiare

12

723

550

76.07

|3. Venituri extraordinare

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.15 ra.35 + re.36) i

14

98.991

88.550

I

89.45:

jl. Cheltuieli ptr. exploatare total, din care-

15

98.025

87 150

88.91

aj Cheltuieli materiale

16

83.907

72.458

86,36

b) Cheltuieli cu personalul, din care

17

6.757

6.628

98,09

- salari; brute

18

5.093

5 050

99,16

- CAS

19

9S2

985

100,28

■ cota de contribuții concedii s indemnizații 0.85%

40

43

107,31

- ajutor șomaj 2%+fd. de garantare 0,25%

20

127

1 14

89,47

- CASS

2 i

357

3C3

84.87

- alte cheltuieli cu personalul din care.

22

158

134

84.70

- fond special oe solidaritate sociala p'. persoanele cu handicap

23

38

20

52,63

fond asig. accidente de munca

24

80

56

7C.45

cțChelt. de exploatare cu amortizarea și provizioanele

25

2.768

3.800

137,28

d) Cheltuieli social culturale.

26

112

160

142.86

- transferuri sau subvenții

27

e) Cheltuieli de protoco

28

32

30

93.75

f) Cheltuieli reclamă și publicitate

29

21

50

238.10

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

4 4

10

90,91

h) Tichete de masă

31

448

380

84.82

■Tichete cadou

150

-Plăți compensatorii

143

680

475.52

i) Alte cheltuieli, din care:

32

3.826

2.803

73.27

- taxa ptr activitatea de expioaîare a resurselor minerale

- redevența din concesionarea bunurilor publice

34

2 Cheltuieli financiare

966

1.400

144.93

3. Cheltuieli excepționale

36

III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

n ~7

D /

16

50

312.36

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care.

38

0.80

2.50

312.36

■ fond de rezervă

39

0.80

2.50

312.36

\ ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

40

;vi IMPOZIT PE PROFIT

4 ”*•

2,56

8.00

312.36

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG 64/2001) , din

care

/ —t

41.98

312.36

a.i Rezerve legale

/ o

0.80

2,50

312,36

b) Acoperirea pierderilor ct din anii prec.

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat dm. vânzări active, respectiv aferente facilitâlilo" fiscale la impozitul pe profit

'i r

d i Alte repartizări prevăzute de lege

46

ei Până ia 1O3C pentru participarea salariaților ta profit

1 Minim 508c vărsâminte la bugetu de sta: sau tocai in cazul regiilor autonome or oivioende ir cazul soc nat., comp nat. S' soc Cu cap integra sau majoritar de stat

48

6,72

20.99

312.36

c Profitu nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a - f 49 : Surse propri de înv.

5.92

18.49

312.36

Vili SURSE DE FINAN : ARc A INVES i i IILOR, dir: care.

50

12.367

12.971

104.88

' Surse proprii dir care

473

758

160.25

fond de dezvoltare cf.art 40 din u.325’2006

72

172

238.89Î

2 Alocații oe la buget

11.894

12.213

102.68

|3. Credite bancare

53

l-interne

54

- externe

55

4 Finanțări UNDP

6. Alte surse - active circulante ale R.A.T.

56

IX CHELTUIEL PENTRU INVESTIȚII, din care:

57

12.367

12.971

104,88

1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

58

9.995

10.522

105.27

|2. Rambursăr -ale aferente creditelor pi investiți

59

473

450

95,14

- externe

60

473

450

95.14

3.TVA aferent investițiilor

61

1.899

1.999

105.27

X REZERVE, din care

62

0.80

2.50

312.36

I Rezerve legale

63

0.80

2,50

312,36

II Rezerve statutare

64

III Alte rezerve ( OMF 94/2001)

65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale

67

99.007

88.600

89,49

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

98.991

88.550

89,45

3 N: proanozat de personal la finele anului

69

247

193

78,14

4 Nr mediu personal total

70

281

215

76.5l‘

5- Fond de salarii

71

5.093

5.050

99,16

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

~7

i z.

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art 7(1) din OUG nr.79'2001. din care

121

180

148,76

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura saiariaiâ, potrivit art 7(2) din OUG nr. 79'2001

74

29

33

113,79

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

75

35

80

228.57

c) fond de salari; aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

76

4.907

4.801

97.84

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

77

1,46

1.86

127.40

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei.'persoană)(rd.67/rc.70.i - în preturi curente

78

352

412

116.96

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/personal)- în prețuri compa'abiie (K=1,1 >

79

352

/i rq

128.65

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)

80

1.681

1.767

105,17

10. Cheltuieli totale ia 100C; lei venituri totale: Ch. Totale/ venituri totale x 1000

81

999.84

999.44

99.96

11 Plat restante - total

82

40.000]

44.000

110.00

- preturi curente

83

40.000

44.000

110.00

- prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor orognozatî

84

50.590

12. Creanțe restante - total

io

oo

15.000

16.510

110.07

- preturi curente

86

16.510

- prețuri comparabile (rd.86 >: indicele de creștere a orețuriior i orognozat)

87

18.980

(Producție Gcai.

472.232

380.000

Director economic dr. ec loar Moidoran