Hotărârea nr. 779/2007

Hotărârea 779/2007 - Modificarea HCL nr. 148/2007 (privind alocarea sumei de 547.500 lei d ela bugetul local pe anul 2007, în vederea achizitionării si acordării unor pachete pentru copiii din familiile beneficiare de ajutor social, copiii si adultii cu handicap, persoanele vârstnice aflate în evidentele Serviciului Protectie socială si pentru alte persoane beneficiare de servicii sociale din partea unor Organizatii neguvernamentale acreditate si copiii angajatilor aparatului propriu de specialitate ale Primarului, cu ocazia unor sărbători din cadrul anului calendaristic 2007).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 148/2007 (privind alocarea sumei de 547.500 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea achiziționării și acordării unor pachete pentru copiii din familiile beneficiare de ajutor social, copiii și adulții cu handicap, persoanele vârstnice aflate în evidențele Serviciului protecție socială și pentru alte persoane beneficiare de servicii sociale din partea unor Organizații neguvernamentale acreditate și copiii angajaților aparatului propriu de specialitate al Primarului, cu ocazia unor sărbători din cursul anului calendaristic 2007)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unor pachete pentru copiii din familiile beneficiare de ajutor social, copiii și adulții cu handicap, persoanele vârstnice aflate în evidențele Serviciului protecție socială, percum și pentru alte persoane beneficiare de servicii sociale din partea unor Organizații neguvemamentale acreditate, cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou 2008, proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul Serviciului protecție socială înregistrat sub nr. 609.177/27.11.2007 prin care acordarea unor pachete pentru copiii din familiile beneficiare de ajutor social, copiii și adulții cu handicap, persoanele vârstnice aflate în evidențele Serviciului protecție socială, percum și pentru alte persoane beneficiare de servicii sociale din partea unor Organizații neguvemamentale acreditate, cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou 2008;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 6, al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. - Se modifică Art. 1. al HCL nr. 148/2007 în sensul modificării anexei cuprinzând instituțiile și organizațiile care beneficiază de cadouri, cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou 2008, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. II. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul protecție socială și Direcția economică.

Nr. 779 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

Anexa la IICL nr. 779 din 27 noiembrie 2007

1. Grupu l. Pachete cu dulciuri:

Nr. crt.

Instituția

Număr pachete solicitate

1.

Serviciul protecție socială

2517

7

Serviciul administrație publică locală, autoritate tutelară

200

n .7 .

Centrul de Zi "Țara Minunilor’'

n "o

4.

Asociația “Providența - Gondviseles - Fursorge”

12

5.

Asociația Femeilor Reformate din Ardeal - AKSZA

24

6.

Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Cluj

54

7.

Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motor

131

8.

Centrul de Îngrijire și Asistență Cluj-Napoca

110

9.

Centrul de Zi "Sfânta Maria”

20

10.

Asociația Surzilor

100

1 1

1 i.

fundația Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Motor

80

12.

Grădinița nr. 4

155

13.

Grădinița specială Malteză

17

14.

Asociația Filantropică Medical Creștină ..Christiana”

85

15.

Uniunea Creștină din România

50

16.

Congregația Surorilor Maicii Domnului

10

17.

Prison Fellowship România

190

18.

Centrul Bugetar Creșe

250

19.

Asociația caritabilă "Maria Gabriel"

9

20.

FRCCF

609

21.

Grădinița nr. 32 (Iris)

144

TOTAL

4800

2. Grupa II. Pachete cu produse alimentare:

Nr. crt.

Instituția

Cantități pt. care este necesară HCL

1.

Serviciul protecție socială

1459

D

Centrul de Zi pi. Vârstnici nr. I

150

3.

Centrul de Zi pt. Vârstnici nr. 11

150

4.

Clubul Pensionarilor Mărăști

130

5.

Asociația C’aritas Eparhial Greco Catolic Cluj

40

6.

Filiala Cluj a Uniunii Generale a Pensionarilor din România

300

7

Fundația de Caritate Herald

58

8.

Fundația pt. îngrijirea Vârstnicului

100

9.

Asociația de Ajutor Familial AS1STMED

58

10.

Clubul Pensionarilor Someșeni

60

TOTAL

2505