Hotărârea nr. 777/2007

Hotărârea 777/2007 - Aprobarea listei cuprinzând solicitantii declarati eligibili pentru acordarea subventiei prevăzute în Programul National privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T ĂRÂR F,

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții declarați eligibili pentru acordarea subvenției prevăzute în Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanții declarați eligibili pentru acordarea subvenției prevăzute în Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor : Nicoleta Poslolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gvula;

Analizând Referatul nr. 5 din 21.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența ptoprietății prin care se propune aprobarea listei cu solicitanții declarați eligibili pentru acordarea de subvenției subvenției prevăzute în Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală.

Reținând prevederile Ordinului nr. 166/2007 privind aprobarea Normrlor , Ordinului nr. 794/2007’

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al.2 lit.”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

H O T Â R Ă Ș T E :

ART.]. Se aprobă lista cu solicitanții declarați eligibili pentru acordarea de subvenție conform O.U.G 51/2006 modificată prin Legea nr. 12/2007 și O.U.G. nr. 7/2007, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre

. 1RT2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 777 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) Lista cu solicitanții eligibili pentru acordarea de subvenții conform O.U.G 51/2006 modificată prin

Legea nr. 12/2007 și O.U.G. nr. 7/2007

1. Bologa Cristian Sorin - Cluj-Npoca , P-ța Mihai Viteazul nr. 6 ap. 10