Hotărârea nr. 776/2007

Hotărârea 776/2007 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 674/2004 (precizare nr. topo si prelungirea termenului de realizare a constructiei) si însusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrarea terenului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 674/2004 (precizare nr.topo.și prelungirea termenului de realizare a construcției) și însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea terenului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 674/2004 (precizare nr.topo.și prelungirea termenului de realizare a construcției) și însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea terenului- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 94769/451.1/21.11.2007, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 674/2004 (precizare nr.topo.și prelungirea termenului de realizare a construcției) și însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea terenului;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și completează art. I al Hotărârii nr. 674/2004, în sensul modificării numerelor topo. în 4575/2,4576/1/2,4578/2, 4578/1/3 și 4578/1/4.

Art. II. Se însușește Documentația tehnică pentru dezmembrarea terenului privind amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 90, înscris în C.F. nr. 8063 având nr.topo. 4578/1.

Documentația tehnică pentru dezmembrarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 10600 din 10.03.1998, în condițiile prevăzute de Cap. IV, art.10., pct.lO.c.2. din contract, încheiat în baza Hotărârii nr. 328/20.10.1997, în vederea realizării unui bloc de locuințe, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate, cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 776 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

EXEMPLAR BENEFICIAR AneXa ja Hotărârea •Țfr~WJ2007         i|

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

J

PENTRU DEZMEMBRARE TEREN

AMPLASAMENT:

CALEA DOROBANȚILOR, NR. 90 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ.

C. F. NR. 8063 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPO. 4578/1

BENEFICIAR:

S.C. TRANSILVANIA CONTRUCȚII S.A., STR. ORĂȘTIE, NR. 10, MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ.

EXECUTANT:

P.F.A. Moldovan loan,

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 115, Categoria C. B-dul Eroilor, nr. 1, ap. 22, mun. Cluj-Napoca.

Telefon: 0742/030618

0788/270965

CLUJ - NAPOCA OCTOMBRIE 2007

C.G. 11/2/2007

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

J                                                                                        ’

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului                                                  1 pag.

 • ■  Conținutul documentației                                    1 pag.

 • ■  Memoriul tehnic                                           2 pag.

 • ■  Schița vizelor (pentru O.C.P.I. Cluj)                           1 pag.

 • ■  Inventarul de coordonate (pentru O.C.P.I. Cluj)              1 pag.

 • ■  Calculul suprafeței (pentru O.C.P.I. Cluj)                     2 pag.

 • ■  Extras C.F. nr. 8063 Cluj-Napoca                           1 pag.

 • ■  Declarație proprietar                                           1 pag.

 • ■  Copie certificat de înregistrare fiscală                         1 pag.

 • ■  Tabel de mișcare a parcelelor                              1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

Plan de încadrare în zonă

planșa 1

planșa 2

planșa 3


Plan de situație conform C.F.

Plan de amplasament și delimitare al imobilului

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezmembrare teren, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. /2007.

 • 2. Beneficiarul lucrării: S. C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S. A., cu sediul în mun. Cluj-Napoca, Str. Orăștie, nr. 10, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Moldovan loan, P.F.A., B-dul Eroilor, nr. 1, ap. 22, Cluj -Napoca, cod unic de înregistrare 1550203120683, autorizație Seria CJ, Nr. 115.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 90, având ca suprafață măsurată 1975 mp.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate dezmembrare teren.

 • 6. Amplasarea corpului de proprietate: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 90, între vecinii la:

 • - Nord- Calea Dorobanților,

 • - Est -S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A.,

 • - Sud - Str. Coastei,

 • - Vest - S.C. GIMAROM S.R.L.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat în C. F. 8063 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 4578/1, având suprafața de 2028 mp. și nu este grevat de sarcini. Conform prezentei documentații se propune dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 4578/1 în patru parcele noi conform tabelului de mișcare al parcelelor.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct Vechi), 2 (Punct Vechi). Din punctele de stație 1 și 2, cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

-s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - a fost elaborat planul de amplasament și delimitare al imobilului la scara 1:500;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare a parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Octombrie 2007

Cluj - Napoca


întocmit,

sing. Moldovan loan

>/X

AS'

CERTIFICAT

£

DE

A-

! 'S*

autorizare

z

i z

1

Seria CJ Nr. 115 Categoria C

1— o ^7 ,

MOLDOVAN

No


■<

• ■'> -f\-, •■■'■;

. 4»■•<>-.*.... /No.

. 'i ■VA'ÂîS-

St

■serial

< \<.<Ă iW»

’Av

•R ■ ■■(XuAc/fC-^AJ.            /?oC> S

Z8-           z^3> \

£>(. <9^ • <£° °

rull- •.«•

“; scjr-RR +< >x ■..,

,li ••'•—• •

4-q \t4 vxakIam oL. Kd \ mA «Jful XjUk


dboy - - rw ■ ;■><}■ W • \o a VeK-iQV\<X i :: ' ?

ia iritabili"-1j- •■

JUV) CaA. lAA

(X. L tA Q kTO.

Ă -t 4- M dbu.pRJi <h I           U O CVA.." '

T4 <R-'V '-^_V(_A_A_

32-^oV/^ > oj". zUx>> z'/U^ -CSA. -u. < £?^S55. ' GO^C /LîxR — ^^cCaC_- " /

1 ••csS^ZU. -si              /VL

m. /V o.G- 4-rZ. R ^xvuov


■I*_ M. hS'^/l, ^/l/lf S =

-                             l            f~\ .

C—. <ta. <-< -^~

—  l<-\ . Ț-»yȚ .

I

!-v-<,rcvv_i_ 1


, .                    . T/

Cp ÎG j

h SlGfl/ L ,       L , S -        ,

_ cr- /c$r^

R 5v>Gvyy Attk-G:^ '

ct .fc-k^Q 7y\^f^-


z
No...............................


Mc


No. serial

w     6k. <7^r7-<

OdLo           <lx-      -&aic\. cJL<_ ^\a-£

[k, t| (<a bc \<k Go l^V\tcvcA'-3uc cL. CO'aC'^v^.   W . floGcva | /<o. oi. /^s<?

/% p • tf • cG               tt țW V <---i \j^ jYY

fitU iv. iz. h°i2     °v

(>AA    cb    C\ 'f'U kA\.                 7.< Ccc^

CJb-\    OJwa ppr Os. ^V<'a^aJLcC cbc

£-vA b W ' k< v caJ; cJb-bjl< v cLax^A-vJI cK C-Ov^O. 7\^u_C  p-<_

O (^vCcx^A cb.    Clv\bb^.

S.C • Co Ca A/vu C.K? / Ir^Cxtx £    ~ CJjos.j' — CÂT^. poc^Cs

1 .

e

1

1

,    5

ut/tâ/ted/ N. Ac //■&>£

2.\

Foaia cio pososiuno.

■\

i

/

/


JjOr

:uij


No. .Ml


cN. ■*,<

r '

. X

...

v-


OTĂ


I

No. seria

7

3rij/ocd' 3 J^uvdÂe/393A //o 36fr.

dv Pcp/v-cduas

/fo #O(d> frnbKccctci/,             //ncPcAd/

'"rb&A/ /CAdA/udtccd^iorz/            Al,

Aaa                           /Ccc AQ to^>. /&{/>/yiu3/!/a.

A&V- ■A/'A/ An,^&/i/&ez/Z&LZL Actu

^AApdrtpct'ri/ /G/ti/cctA' ,eA&>rv A>v <fe -£&-

NOTA

A°t • (dAiVrAcAcL-Jb V

R.j-e

ZJ---*----  --•——-----------

mu Jfo f.

2)

J&Ae-atc>£ci/ ,3& (Aor^czz-C-- /Ac^iz ,-C^A'o- io 63

AztZ z/icAfacc'/z^/ ■

•JviAă.ciA £&' 6 Au/iA/ A931/. /ic AA& Y

3n/ -C-mAlîu /c.^-C'’'-'-1' /c/L&cAcCirtcf&s J^Ccez^Ae/ ^cvț<sc&tiAd.&z/ ,-eA-i/              'tLe, Pia-iAA

’OA.li^     A.-         AclAAul ^AuAlCi^/ccAaAccc <&($' ,ACc-

.tCcv 'J,,         ArnPdcpc (A& AccA>A/b     AH, A&

■ A<v /tAdtpwA/ c^£/At'e^dn~CLo-v/ZldAu/b' ti/ACUct a c^ApcuA/. iZ<^te>A.cc3

dd&d<AuixJ

Pa 2 /?. 3.

3.

Acu /4 J^c/uZia 3333 Ap 4o2/. JP Aw%Qy- v-udad, dvn/ A2 Â333, Ac /tAdux/zO/ Azcdx/pACCA P3 XAM>372Ccrcf dec - Pcdcu Aud J3- £>. ~

J+.'

Z$So   ?^6~_

Zn, d3co,      H- A.3A/A^^-A a Ai^AAeA Ac -

'vuAĂAuclAu- A^\^->z^-AduA~rA/c S&AfA/cy^3\ZP' A^CpdeztAcd dz-bpcAA de. ■AAHzpdaJA yyvisdPd/P-'^ -£<£■ rud'A/i H-C. Z r"ț- -fu. -A-oA^A, dc P^AAI'rUAATZ'O              zfoddcj^-. -

s T âL

3

□ r-aJ d

X.'

i

B

«?/

■ X__________

No. Serial


NOTĂ


No. serial


u>-r. / 6 y <K) j •

I

'<\\ k

Cv-M


ki^Vo       -< Vv’         1/yy

6\   ^Z3 '—\ ,            fVxJ

•/. O 'b? v---'’-'vx' LuJ, J\.

4, A   <?tx ^sX/J ’tț cAx <X c

rv<


V< < ----;

U-v>      • ^îHp -

r^" • ^X_ Q-^o O.    r>—-—_ o

''?>    -<- V-x_ cx. c_^4-  ,

pvo


TOTĂ


No. serial


Suma

B.


Lei


NOTĂ


Xd> .fi) S /fa7               /cX'l'Tj<^'/fa.<f&63,

93<X>.

fi -<^Cx.eori/îrr^ X9£fi X^

olsccfiXtcfi/ ./X/ Xfitertes-XiX-'fi Zt/XTu^fa/rnaf &X' ^n^.//XiXX/           Tnib- fifi Xa/x. '

tofi/1 XX % /Xxxfix^i',^X' 3/ s^t 'YTM' J/zx-' t)a -| ftc^Cfiu/ .Xc7 /ifiv/XXXeXc, ,CZ^fi'-LCi' -.fixfiuX/v /d&XX'G Xv.Xc'v- X+fi J”'/#"-VCXi'L'f-&ei/

OJfi/QmtXfi/                     /tXc/

Xw fiXVCcfifi /Xb^fiXiv

:.__________<L.

fiyiĂ/l/bi't' fioj Xfi fixfite^-y^i>j X? ZfXe.fyfij fifirv fi-a^aiy /oXGtXcn)X//^^-v^ficc

X(/vi/ XC            ■c/ 39Xf X& /'■nXaXuis-

t&ZM'Xi/ /Xzc/Xu/ ,<X//XfiuX&ctî/ fi&xX/W./ X-Z^rZ-CL/ /Xt.' //^<^i/X^bdy/3^ZCb&ct X /Xr-'-i -"rrzX o^X- /C/u&c&X /ba/mXcXj, X3%/XcXa'ri^, ?% ,XXfiX>z//^ /<X&fiX^aX/^zX, /Li) X/Z-'/ '>riZ<J fifi /3b2/L&/rfitZ/fi>&nXzu/ /fil/fiXccbfifi ■C^l/.'tXz/ //rrufircbuX'L' /tXc/X^X /fa X^XX^X fi-c Xl/ /X/bififiuxXîiXa/ fXvfiG^^dSL&X

3- XXtL(33xrfi9A/                      /Xc/

^XCYVff/riu/ fi-C fi/y/&fi/fiX /XfrrT/ fifi^


J^atXXcisr C

^■3.


XXffoea

3o&o._


XXcț cZt'-ct're-

3.


XGXooo


Iwpr. P. C. K C>u|. MO-I9J7


• z.


No,.......


No...


•~j-j Jp£SĂ__

No. serial


Suma


NOTĂ


Lei


B.


No. serial


23


■,.A


Z- Zx/ ■            ■“C^x


/

G>.

L</Vx.'2:rrrJ>/rz     25'n

f2u.au}>ijlzz!> rjj Z5 fu. 'izlt ’/zczî'ctz^, i^-^yan /Ohd&dcl, '.d&L/zi. Rort^ncb /#7// . At'.c./ii'i.tî.L /ce 25 71^/. JCdZ/T/i'ft-bv’' Jhr r          h/ '

w <z m tzz^ bez-^d-o ’-' fu            i&da/r/vxce

/. s / QZ Z ZZ/ • /      // /

Z-O? fW ,OZ / la c'/'.-ricri            7rXf.ă'lyal ■

/z'ATnazclfCi.ll- 7z27Rzdt2./7> 5o rtc. a~^^'f'~cl^'

~7    7 7 /v / î) '/ ''J.

o'îiojzz w din J if i z. pz fx-,

J^L /v5,7 f)zz/naii izo 1'^ bc.i£ 'zboxirt7ri, a/zz^bG/fi/ dc/nxA/Mf * ? /Mk4& ir-ZjoL-


i

I c_>
■ Wjolf.pi.
;yGx-ZU -


i PENTRU CONFORMITATE


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

1

1

C.F.

CAD.

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C. F.

8063

Cluj-Napoca

4578/1

2028

Teren

Drept de proprietate în favoarea:

COMUNA URBANĂ CLUJ

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ DEZMEMBRARE

NOU

4578/1/1

736

Teren

Drept de proprietate în favoarea:

CTATI H I II ROMÂN în administrarea

NOU

4578/1/2

362

Teren

NOU

4578/1/3

168

Teren

CONSILIULUI LOCAL al mun. Cluj-Napoca

NOU

4578/1/4

762

Teren

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ CONCESIUNE

NOU

4578/1/1

736

Teren

Drept de proprietate în favoarea:

SI A TULUI ROMÂN în administrarea

CONSILIULUI LOCAL al mun. Cluj-Napoca.

NOU

4578/1/2

362

Teren

NOU

4578/1/3

168 c

>       Teren

Drept de proprietate în favoarea:

STATULUI ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL al mun. Cluj-Napoca Sarcini:

Drept de concesiune pe o perioadă de 99 ani. în favoarea:

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A

NOU

v

4578/1/4

762

X.

Teren

--

întocmit: sing. Moldovan Ioan

C.G.-11/2/2007

Plan de situație conform C. F.

scara 1:1000I II

I

i

!


I

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE

Scara: 1.1000

Nr coaoshol    |    Suprofoto mosurolc

Adreso imobilului

2028

CALEA DOROBANȚILOR. NR 90

Ccr’.eo Funcioro nr

8063

DAT

CLUJ-NAPOCA

TABEL DE MIȘCARE AL PARCELELOR

S'luobo octuaio •jnointe de decmemprore)

Situotio vîiloore (dupo dezmembrore)

cjd

Suprofoto (mp)

Categoria de foiosinto

Descrierco imobilului

Nr cod

Suproloto (mp)

Coteoorio de foiosinto

Descrierea imobilului

2028

CC

Teren

736

CC

Teren.

362

CC

Teren

168

CC

Teren

762

CC

Teren

Idol

2028

2028

Occutont.

smg Moțjiovon loon

- -/v

CE'finFlCAT DE AUTORIZARE Sena O Nr. 1 >5


*—

I -

! Z ’                .              <_>

Categoria C

* moldovan ioan /

\ /

V.4 M C.»'-