Hotărârea nr. 774/2007

Hotărârea 774/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a cotei de 118/660 mp, teren aferent spatiului comerical existent, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmbovitei nr. 47 si însusirea unei documentatii tehnice de concesionare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a cotei de 118/660 mp., teren aferent spațiului comercial existent, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 47 și însușirea unei documentații tehnice de concesionare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a cotei de 118/660 mp., teren aferent spațiului comercial existent, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 47 și însușirea unei documentații tehnice de concesionare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75489 din 25.09.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a cotei de 118/660 mp., teren aferent spațiului comercial existent, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 47 și însușirea unei documentații tehnice de concesionare;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1, art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a cotei de 118/660 mp., teren aferent spațiului comercial existent, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 47, înscris în CF nr. 157033, având nr. topo. 23768 și nr. cadastral 7033, în favoarea SC “SELECT WORLD” SRL .

Art.2. Se însușește Documentația tehnică pentru concesionare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesiune se stabilește la suma de 70 EURO/mp.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 774 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

SC FERRARY COMIMPEX SRL

Str. PROF. CIORTEA nr.5/6 CLUJ-NAPOCA

J12/1580/94

C.U.I. R 5933310

Tel. 0744/251770

Anexă la Hotărârea nr. 774/2007


DOCUMENTAȚIE TEHNICA DE CONCESIONARE

OBIECTIV : CONCESIONAREA TERENULUI AFERENT AP. NR.1 DIN IMOBILUL DIN CLUJ-NAPOCA

STR. DAMBOVITEI NR.47.

BENEFICIAR : S.C." SELECT WORLD" S.R.L. CU SEDIUL IN SATU-MARE STR. DRUM CĂREI NR.C14.


- sept.2007 -

DOCUMENTAȚIE TEHNICA DE CONCESIONARE

Cap.l La solicitarea beneficiarei S.C."SELECT WORLD" S.R.L, cu sediul in municipiul SATU-MARE, str. Drum Cărei nr.C14, reprezentata prin D-nul Borota Gheorghe in calitate de administrator, subsemnata ing. FERARU MARIA-ELENA, expert tehnic, am intocmit prezenta documentație tehnica in vederea concesionarii terenului de sub apartamentul nr. 1 din imobilul din intravilanul localității CLUJ-NAPOCA, str. Dambovitei nr.47.

I/2. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE :

 • - Concesionarea terenului aferent apartamentului nr.1.

I/3. OBIECTIVELE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE :

 • - Identificarea terenului intravilan aferent imobilului din Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr.47 cu date de CF si pe teren.

 • - Identificarea terenului aferent apartamentului nr.1 din imobilului din Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr.47 cu date de CF si pe teren.

I/4. MATERIALUL DOCUMENTAR FOLOSIT :

 • - Documentație cadastrala avizata la O.C.P.I CLUJ.

 • - Extras CF nr.157033 CLUJ-NAPOCA.

 • - Extras CF nr.157034 CLUJ-NAPOCA.

Cap.II CONSTATĂRI :

Imobilul supus documentației este situat in CLUJ-NAPOCA, str. Dambovitei, nr.47 si s-a identificat cu cel inscris in CF col.nr.157033 Cluj-Napoca, cu nr.topo 23768 si nr.cad.7033, cu suprafața de 660 mp, in care se precizează ca terenul este proprietatea STATULUI ROMAN, in administrarea firmei TRICOTAJUL COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CLUJ-NAPOCA, iar construcția edificata pe acest teren este proprietatea firmei.

Urmare solicitării proprietarei construcției, s-a intocmit o documentație cadastrala in vederea apartamentarii construcției, documentație anexata la prezenta si avizata de O.C.P.I.CLUJ, prin cares-au creat trei apartamente.

Apartamentul nr.1 a fost cumpărat de către firma S.C."SELECT WORLD" S.R.L. cu sediul in municipiul Satu-Mare, str. Drum Cărei nr.C14 si este inscris in CF nr.157034 cu nr.topo 23768/S/l, cu nr.cad.7033/l, avand ca si arti indivize comune cota de 17,85/100. Teren atribuit in cota de 118/660 parte.

Avand in vedere situația terenului aferent acestui apartament, cumparatoarea dorește sa concesioneze suprafața de 118 mp, suprafața de teren aferenta apartamentului nr.1.

Luând in considerare cele aratate mai sus se propune concesionarea suprafeței de 118 mp, cu următoarele date de identificare :

- cu nr.topo 23768/S/l - nr.cadastral 7033/I - Teren aferent ap.1 din imobilul din str. Dambovitei nr.47, cu suprafața de 118/660 parte.

Drept de concesionare in favoarea :

S.C. "SELECT WORLD" S.R.L, cu sediul in municipiul Satu-Mare, str. Drum Cărei nr.C14.

Cap. III CONCLUZII :

111/1. Imobilul supus documentației este situat in CLUJ-NAPOCA, str. Dambovitei, nr.47 si s-a identificat cu cel inscris in CF col. nr. 157033 Cluj-Napoca, cu nr.topo 23768, cu nr.cad.7033 cu suprafața de 660 mp, in care se precizează ca terenul este proprietatea STATULUI ROMAN, in administrarea firmei TRICOTAJUL COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CLUJ-NAPOCA, iar construcția edificata pe acest teren este proprietatea firmei.

III/2. Urmare solicitării proprietarei construcției, s-a intocmit o documentație cadastrala in vederea apartamentarii construcției, documentație anexata la prezenta si avizata de O.C.P.I.CLUJ, prin care s-au creat trei apartamente, in baza careia s-au reantabulat cu nr.cadastrale.

III/3. Apartamentul nr.1 a fost instrainat firmei S.C. "SELECT WORLD" S.R.L, cu sediul in municipiul Satu-Mare, str. Drum Cărei nr.C14, care dorește sa concesioneze terenul aferent acestui apartament.

III/4. Datele de identificare necesare in vederea concesionarii sunt:

CF nr.157034 Cluj-Napoca

A+1 - cu nr.topo 23768/S/l - nr.cadastral 7033/I - Teren aferent ap.1 din imobilul din str. Dambovitei nr.47, cu suprafața de 118/660 parte.

Drept de concesionare in favoarea :

S.C. "SELECT WORLD" S.R.L, cu sediul in municipiul Satu-Mare, str. Drum Cărei nr.C14.

Cap.IV La prezenta expertiza se anexeaza :

 • - copie CFcol.nr.157033 Cluj-Napoca.

 • - copie CF ind.157043 Cluj-Napoca.

 • - documentație cadastrala avizata de O.C.P.I.CLUJ.

  CLUJ - NAPOCA sept. 2007
  ’Qa k/7ieor<’IMOBILUL

c

G> z

NUMĂRUL •t-Cr E-OC-J-vA. PX-C AL PARCELE CfxiY a-/7?«.

DESCRIEREA IMOBILULUI Proprietate indivizi forțată [                      (părți comune)

f

Întindere

Proprietatea indi-z     vidualâ care are

ca accesoriu pâr-țlle comune

observatiuni

• /y^. fyu

Ha

kp

Nr. de parcelă

Ci. Tir

.^•o'bS

/Tm/VK^-la^x dj'&oOmp,

2.3"W

1         f /

£3W/S

t

&3'^7>&^<dLc.P ZXI 3

1}

z                                    *

^'Va.rtcl     pic -/a-nda lldj

r db/i

' - />'

?O35

, 1 z pjZn.i£2\ ZC’\ Z-Crrut ni CX^OidLu

doWh

' =z>

ÎC35T

pfcdcddx |

■^C\ Y^l'l

i- /in

tidi <5L> Cx-pctt CW’td /

G6o

-

1

I

l

1

I

i

i

■>

>

M. or. M7I-KVIHI L P. Ciul. uu-»M, u.m ex.

format X 4


■"7

/ / /
.//1r><? /   / 2-) 5'0'5 <52^ -/'/cyCcc'/

PARTEA II-a


PROPRIETATEA/ r~ /

i

L

2 2.05 2.006. /}h. Jo2cA QT.

----—

\Jri fae-Qc.-

<^ (Yi^a^                         r^\ cno VP,/7

. oS. 23oQ-      6.                    C<vla'£v<Xi

J               2o°o <2&&yc’lcijx ds Ocp j (Xlm

__-  . -                _——--—--

Q.OJU{U<X (A'vm/MJLiJ.U.!       ' rxto.G df-l O? Mztyidtocb'fr'

CP/^pJ-Tt dj iTvvtnAMilih. A'XM ’:

1 1

’T~<xrs^(y>« C(.^'ru^Cu{ ■SVdTx.cC Arrrfirj 7^ CeZ:m)!d/z}7zL-'a:?

'"'C-On^fyOG p ( . C oi-'?                       :' x/^lÂ

c>Ci^{^PP^Q^cc'Pq      jV&pc^

i              —~     J        -----t--1---

1

!

I/

(

/*


. X :

7$. 7 :

 • • :Y •' f

.7*- •

f.

•<

5

 • • I

K

0

;? -•

;*

A


I

■JJ>\cS9.ck c^X.03. 3-ogq. /Va /ozo^ CT G..5x (^iRo^dxJuC cb apcziicL/mt'tvtq7U /lujhc/nil^ccJl de crcetoA ^uXKaq ^Vuq#5 U^.a cYulr 5)2 . d9//<2' O£ 2ooO     A

£<bu mdrAdx d'. /W3/ 200 5, ^LuTOQoAaZ Ja O-CrP. I , j£n2u.țykCk                   od        Z? 7 / Af

Mm5 A5! ^rrrfaA A'Ku ^G.         OG5^ojXs. (T\ pvdzQ^)

^ywr\ pxA^vujx | r\5 rjoA?xX)/jLCk’-T(UcotAJUL ^ooPcT&frTlVA Kss^SU6APfAezn - blapzQ 1


1 N'SC.RIz-RI LE PRIVITOARE LA PROPRIETATE


r>


^4JXH\W


■l


AfW oA^djJm C-T.J2^^)^(^^^: _.,            o           „

LlAATXJ 750 ’to         V&AJl ;.. .

JtJ5x b. Scr^ ^>°i ^m''d°zoe(-■

St rrXioAfi 1557 <31         m

o/^jg.'xsi v cvvi Xq-l-oo^:

6 C . R .CLU.^


J/nhcJc X ■?! ^.. 2003 Ni.m.a 5

ti

(~r~\}~^   5^~ / cti-'r\ * yX-v”"? . 2CO 5 / ^LO-up/lCE

/5rv^UiX-X-U tij rridd Af-/ C~X OAxSd/l’î           j

cG                   Z71 d)

td/ncci S^^ix/'dâ bc.Q/UT>O4J£l’

yd- CZccj


î CWîA-V   /cțo\2o05, M. 77^C-T

Se             /iriXe^dCd^â til b/Ws&li

b;.C -ft.. SA Sz/xc.                r : j •

’ • - ~~f > ■ ' » •••


E '

ț c^<U2axmj? i /Vw .rjoAwyi^;


•X


TT"

•ii ►»-i

i

i

i


»■


djjiv ■. ziMm f^YvGteKk ( Gvtm , [w<x^GJmmia? (Coi/tal ț Raia AMcWhJ ZX Ga- 2^|0§/>np. (Ou p.i/c. Hcdic JuYVQyC/tUbC        C-77 /ÎLfiĂLcXlA'n. s.

tftdMJJr ÎÎm cfifc- da IIS/^SO PnP- '^n rZvccfa.

a. aa£>&vCKj- p^a ^/ •?.


CONTRACT DE VA NZARE-CUM PARARE NR      £/7

încheiat in baza PROCESULUI VERBAL DE NEGOCIERE DIRECTA nr.

l

I.Părțile contractante

TRICOTAJUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA.reprezentata legal prin PRUNDUS SOOS IO AN-presedinte, cu sediul in Cluj Napoca,Calea Dorobanților nr.53,inregistrata la ORC Cluj sub nr.C.I2/46/2005,avand CUIRO 255152, cont deschis la Banca ComercialaRomana,Sucursala Județeană Cluj sub nr.R006RNCB0106026605770001 .denumita in continuare VANZATOR, si

Societatea Comerciala “SELECT WORLD” SRL reprezentata legal de BOROTA GHEORGHE- asociat unic,cu sediul in Satu Mare, str.Drum Cărei nr.C.l4„inregistrata la ORC Satu Mare sub nr.J.30/316/1997 ,avand CUI RO 9401880,cont deschis la Banca Comerciala C.~matica, Sucursala Satu Mare sub nr.RO89CARP000ROL0310500041 denumita in continuare CUMPĂRĂTOR, s-a incheiat prezentul contract.

n.Obiectul contractului

Art 1 .Vânzătorul se obliga sa transmită dreptul de proprietate si sa remită,iar cumpărătorul sa plateasca prețul si sa preia apartamentul nr.l in suprafața de 242,08 mp situat in Cluj Napoca,str.Dambovitei nr.47, apartament identificat in CF sub nr.l 57034 jircadastral 7033/Ijir.topo 23768/S/I. Accesul la apartament se face din str.Dambovitei nr.47.

Terenul aferent in cota de 118/660 mp- in curs de clarificare prin concesionare către cumpărător, de la Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca.

Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului in momentul semnani contractului in forma autentica in fata Notarului public.

Cumpărătorul nu are nici o pretenție la o posibila dezvoltare/extindere a imobilului apartinator prin supraetajare/mansardare.

II.Prețul si modalitatea de plata

Art.2. Valoarea contractului este de 866.075 lei

Art.3 .Modalitatea de plata

Părțile au convenit ca plățile sa se efectueze astfel:

 • a) 259.823 lei avans cumpărare spațiu la data semnării prezentului contract

 • b) 303.126 lei Ia data semnării contractului de vanzare-cumparare in forma autentica

 • c)303.126 Ici prin bilet la ordin scadent in 60 de zile de la semnarea contractului in fon autentica.

Operațiunea de vanzare este scutita de TVA cf.art.141 alin.2 Jit.”f’Cod fiscal. JV.Raspunderea contractuala

Art. 4. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executau necorespunzatoare a obligațiilor contractuale,partea aflata in culpa datoreaza penalitati < intarziere.

Art.5.Daca o situație de forța majora impiedica sau intarzie total/partial executare contractul ui,partea afectata de cazul de forța majora va fi exonerata de răspunderea privin îndeplinirea obligațiilor sale,pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intaj ziata de cazul de forța majora,conform art. 1082 si 1083 Cod civil.

Art.6.Prevederi le articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoc forța majora este in intarziere.

Art.7.Prin forța majora se intelege un eveniment neprevăzut si de neinlaturat,independen de voința pârtilor,care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiiio: contractuale,cum ar fi calamitatea naturalajncendiu,stare de război.

Greva nu poate fi considerata caz de forța majoraPartea care invoca forța majora este obligata sa comunice celeilalte parti,,in termen de 5 zile de la apartilia cazului,.existente acestuia,prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare.confirmate de Camera de Comerț si Industrie a României.

Daca notificarea nu s-a transmis in condițiile stabilite,partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile celeilalte parti,intrucat nu a făcut dovada existentei cazului de forța majora.

Art.8.Pentru intarziere la plata prețului,peste termenul stipulat in contract,sau ulterior,conform eventualei modificări a contractului prin act adițional, cumpărătorul datoreaza penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

Art.9.Pactul comisoriu

In cazul in care cumpărătorul nu isi executa obligațiile contractuale,contractul poate r. reziliat de plin drept cu daune-interese de către vanzator, printr-o simpla notificare,daca ir. prealabil,partea in culpa a fost pusa in intarziere,dar numai după trecerea unui termen de 30 ce zile de la scadenta,potrivit art.8.

Vânzătorul poate rezilia contractul de drept cu daune-interese si fara respectarea dispozițiilor de la aliniatul 1,printr-o simpla notificare,in cazul in care cor.stata,ca de la momente, perfectării prezentului contract si pana la momentul efectuării plătii,cumpărătorul se afla ir. procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.

Cumpărătorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese,pnntr-o simpla notificare,in cazul in care constata ca,dupa perfectarea prezentului contract,activul nu se mai afla in proprietatea vânzătorului.

 • V. Modificarea contractului

Art. 10.Modificarea clauzelor contractuale se face.de comun acord, prin act adițional.

 • VI. Dispoziții finale

Art. 11. Clauzele prezentului contract se completează de drept cu dispozițiile Codului civil si Codului Comercial.

Art.12.Litigiile in legătură cu formarea ,validitatea,interpretarea sau executarea obligațiilor contractuale se soluționează pe caJe amiabila.Daca părțile nu ajung la un acord litigiile se vor soluționa la instanțele judecătorești din Cluj Napoca.

Art. 13.Prezentul contract reprezintă voința pârtilor, este incheiat in 2 exemplare,cate 1 exemplar pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR

TRICOTAJUL SCM

CUMPĂRĂTOR
COiSfiJCfl juraoc PURA 1. ANGELA

In conformitate cu dieceză art 4 dfo Lepea rv. 514Z2OC3 și art. 10 din statutul profesiei de consilier juridic atest dala, Identitatea pârț»Pf ?! W_2u1ul Pf^aTu*ul act Semnătura^
PLAN ul AMPLASAMENT SI

'ARE A CORPULUI DE PROPRIETATE


JUDEȚUL: CLUJ

UNIT. ADM.- TERIT: CLUJ-NAPOCA

COD SIRUTA: 54975

ADRESA CORP. DE PROP. :

LOC. CLUJ-NAPOCA

STR. DAMB0V1TEI NR. 47

CF.NR 127503: NR. TOPO: 23768:

NR CADASTRAL AL CORP. DE PR0P._^33__


INTRAVILAN SCARA 1:500


Numele si prenumele proprietarului;

TRICOTAJUL COOPERATIVĂ MESTESUGAREASCA Domiciliul:

Str. Calea DOROBANȚILOR Nr. 53

Loc. CLUJ-NAPOCA

Jud. CLUJ


Puncte pe contur

Nune

COORDONATE

STEREO'70

Punct

X(n)

Y<n)

9

587839.67

395261.91

34

587854.60

395272.69

1

587852.03

395276.46

35

587853.71

395277.60

30

587851.12

395281.48

29

58785238

395282.33

28

587851.52

395283.57

27

587849.66

395286.50

26

58784881

395287.72

25

587847.93

395287.18

23

587841.71

395296.21

24

58783966

395294.72

18

587838.06

395296 84

39

58783569

39529535

40

587835.00

395296.45

41

587834.15

395295.9?

42

587834.84

395294.82

43

587831.62

395292.80

44

587830.93

395293.90

45

58783009

39529337

46

587830.77

395292.26

47

587828.40

395290.77

48

587827.71

395291.97

4

587824.44

395289.66

3

587820.88

395287.20

6

587821.82

395285.80

' 5

587822.75

395206.4 4

7

1   587830.33

395275.22

S=629mp


Sistem

Sistem

Numele

STOENESCU I0AN AM1LCAR


de de si!A

PUBLICITATE IMOBILIARĂ Oliciul de C.idsslru și Pubiic.ilaie Imobiliarii

ClujAUTORUNV: /S«rtaCJ 1U1M CU*)»**B.C yoEiirscu ioap Ateil-CAR’^ceabondr^

•vent deI i vr\


Județul: Cluj

Unit, administrativ-teritoriala: Cluj-Napoca

Cod Siruta: 54975

Cod extravilan/intravilan:        2


Loc. Cluj-Napoca Str. ' ambovilei nr.47

Nomenclatura: L-34-48-C-b-3-l

Nr.sector cadastral:

Nr.cadastral al corpului de proprietate: ^633

Nr.carte funciara: 127503A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categoria de folosința

Cod grupa destinație

Suprafața din măsurători (mp)

Clasa de calitate

Zona in cadrul localității

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

7

Cc

Cu<U conjinxlll

T.D.I.

629

Total

629

JNr. corp clădire/ construcție

1

Denumire

Suprafața construita la sol (mp)

Cod grupa destinație

Mențiuni

C1

C.L.

C.L.

Total


,.Nr. ort.

Nume/Denumire proprietar

Domiciliât/âbdiul proprietar

1

2

3

1

TRICOTAJUL COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

Col o a DOROBANȚILOR

nr. 53

2

ÎNTOCMIT.


C. Date referitoare la proprietar

Suprafața in act (ha sau mp)


Tipul actului de proprietate, nr. si data inregistrarii/eliberarii


Cod grupa proprietate


Teren


Construcție


Modul de deținere

Tcren/constructie


Exclusiv


ndiviziune


Mențiuni

\\ mmlcar //

<w\660mp
11ANEXA 3


RELEVEU APARTAMENT

SCARA 1:100


Județul Cluj

Teritoriu) adm. CLUJ NAPOCA

Cod SIRUTA 54975

A d res a: J7X7 J//W//777//AC-^7

Nr. cadastral 7zC>55/j-______


Numele și prenumele proprietarului m/câwjw cmpepaj/i/a /ypsrosuGA-peAJC/__

Ad res a CALPA dâ£03A//77///£ PP- 53 Loc. CLUJ-NAPOCA

Județul CLUJJrA. iiHBot'irci ue. t?

=--


■NZ-


/7<57ArA’ covrecr/ ■S> Z7£ 8C rryz


de Cadastru și itdie Imobiliari Ciu;

■e.? />£.75’........eata


PE. TOPO 237£â/3


7A B-ONDR j-it de
J EXPEET EEpP

LM2 FEPAPUi E1APLA -

r Nr. ÎNCĂPERE | DENUMIRE ÎNCĂPERE

| SUPR. UTILA (MP).

Z

| ATEL/CP CO^FPC///

|  A77,â£

2.

0/501/

5, 70

3-

Ai A 2A E/c

8,02

*

SALA CAL CAP

25,92

5.

SALA AFL3 A LA O

24, 5 A

1

TOTAL SUPRAFAȚA UTILĂ

~2^2,oâ

-Numele și prenumele executantSTOENESCUIOAN AMI Semnătura și ștampila^CERTIFICAT de


autorizare


Data 07. 2505Cangejl

AC.I'.N TI A XATlUNrH.A ■» < I. A l> .« 5 T f. I ? I rt «i.i*. i»a i r nuinii.n ► *


Nr.

dos.64735/28.08.2007

Data elib.

31.08.2007

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr 157034      Municipiul/Coniuna CLUJ

A. Partea l-a

Nr. crt.

Nr. CAD

Descrierea apartamentului

Observații

1.

7033/I

Ap.1, str. Dambovitei, nr.47, compus din atelier confecții, birou, magazie, sala calcat, sala ambalaj cu Su=242,08mp, cu p.i.c de 17,85/100

Teren atribuit in administrare in cota de 118/660mp

B. Partea a ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

Cu nr. 10207/22.03.2006, construire si partaj, bun propriu, in favoarea: TRICOTAJUL COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CLUJ NAPOCA

I

I

I

C. Partea a III- a

i Nr. I crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

I----—

I

i

i

NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare .diițcartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii la informare șl nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.C -J \ '

S-a achitat tariful de 20 lei In dos. 0006301 /2007, pentru serviciul de publicitate.imobiliara cu codul nr.11P7EXI

Asistent {3££istrâtor,L|&;


&"•».» •»'« A Z


/.

/