Hotărârea nr. 773/2007

Hotărârea 773/2007 - Modificareqa si completarea Hotărârii nr. 330/2007 (concesionarea unui teren) (modificare nr. topo., suprafată si însiruire documentatie cadastrală).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 330/2007 (concesionarea unui teren) (modificare nr. topo., suprafață și însușire documentație cadastrală)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 330/2007 (concesionarea unui teren), (modificare nr. topo., suprafață și însușire documentație cadastrală) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93733 din 01.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 330/2007 (concesionarea unui teren), (modificare nr. topo., suprafață și însușire documentație cadastrală);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l. al Hotărârii nr. 330/2007, care va avea următorul conținut:

“ Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 267 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Caraiman nr. 6. în favoarea doamnei Fodor Rozalia, în vederea construirii unei locuințe."

Art.II. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. NOU, cu nr. topo. 1046/8/2/2, în suprafață de 267 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


L-


Nr. 773 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


CLUJ-NAPOCA,, aleea Paois. nr. i/A2 Punct de lucru Str. regele Ferdinand, nr.S/S

Certificat oe autorizare Seria B. nr. 568 Tel C72222-. > 7C, C~A583 1 067 e-mail: arhi_tdpi§zyahoq.cqm

Anexă la Hotărârea nr. 773/2007

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT :

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU CONCESIONARE

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA,

STR.CARAIMAN, NR. 6

JUD. CLUJ

BENEFICIAR: FODOR ROZALIA

v.:                                          ,:.w2

A) Foaia de avere
Xr.


—                   Comuna

B) Foaia de proprietate


z j?


AAA Al ct/- Dl.WO3 te! (fu            cJte

. K ct Ac. 35/ cLlu f'- ^9. !9(>9 0^ C&u/)' (te)cai at AMcAcyt 'Aa , o/hxte^ i 'uaj^’ (uJkcC & M> A--^< A /lAM^A AcyAZ A zZ Acy<? AziCc^AAc

3^ 3//<7A A

yrfrrciLui                ctcka

Oy
Numărul
PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA L-34-48-C-a-4-lII SCARA: 1:5000
TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR CORPUL DE PROPRIETATE : Loc. Cluj Napoca, Str.

Caraiman, nr. 6, Jud. Cluj

IA. SITUAȚIA CONFORM CÂRTII FUNCIARE :

__-r—TT— ^Z-Ț'.—~=T^-

C.F.

NR.

” NR.

SER.

NR.

CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE IMOBIL

. SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

145424

A+.l

1046/8/2

Teren in str.

Caraiman nr. 6

303.40

Drept dc proprietate-in baza decretului 223/1974 in favoarea :

STATULUI ROMAN in administrarea

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ

B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZ3

EMBRARE :

1 C.F.

| NR. ’

NR.

SER.

NR.

CAD.

NR.    DESCRIERE

TOPO 1 IMOBIL

SUPRAF.

( m.p. )

PROPRIETARI

1 145424

1

|!

f

[

A+2

1046/8/2/1 ' Teren in str.

[ Caraiman nr. i 6

36.4

_

Drept de proprietate in baza decretului 223/1974 in favoarea :

STATULUI ROMAN in administrarea

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ

A+3

_

1046/8/2/2 . Teren in str.

: Caraiman nr.

1 6

i

1

267

C. SITUAȚIA PROPUSA-CONCESIONARE :

C.F.

NR.

NR.

NR.

DESCRIERE

SUPRAF. .

PROPRIETARI

NR.

SER.

CAD

I TOPO i

IMOBIL

( m.p. ) i

|

267

NOU

A+3

I Drept de concesionare in i favoarea :

FODOR ROZALIA

Teren in str.

Caraiman nr. j

6

, 1046/8/2/2

SS g \Ă Clasa 5      ~

V KAMffDPsu

\ */