Hotărârea nr. 772/2007

Hotărârea 772/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a aterenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, în suprafată de 77 mp, în vederea extinderii locuintei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, în suprafață de 77 mp, în vederea extinderii locuinței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, în suprafață de 77 mp., în vederea extinderii locuinței - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 604090 din 20.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, în suprafață de 77 mp, în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 77 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, în favoarea doamnei Horvath Sara, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 70 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația de dezlipire teren în vederea concesionării, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. 2945, cu nr. topo. 5207/2/2, în suprafață de 77 mp.

Documentația de dezlipire teren în vederea concesionării face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.Nr. 772 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 772/2007

FIȘA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE DE DEZLIPIRE TEREN ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII

BENEFICIAR:

HORVATH SARA

DOMICILIUL:

STR. BALADEI NR.27

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

TOPOGRAF PAUL PETRU

CERTIFICAT DE AUTORIZARE CJ097

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  FIȘA PROIECTULUI

 • 2.  BORDEROU DE PIESE

 • 3.  MEMORIU TEHNIC

 • 4.  DECLARAȚIE DE PROPRIETATE

 • 5.  COPIE ACTE DE IDENTITATE

 • 6.  EXTRAS C.F.

 • 7.  INVENTAR DE COORDONATE

S. CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

9. FIȘA CORPULUI DE PROPRIETATE

B. PIESE DESENATE

Ar


 • 1. PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE

PROPRIETATE - SC. 1:500

 • 2. PLAN DE ÎNCADRARĂ ÎN ZONĂ - SC. 1:5000

  CLUJ-NAPOCA

  MAI 2007


z .ÎNTOCMIT /Ș’ĂTL PETRU 2 .

MEMORIU TEHNIC

1. DENUMIREA LUCRĂRII:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ PENTRU CONCESIONAREA

TERENULUI. NR. REGISTRU DE EVIDENȚĂ: 223

2. BENEFICI ARUL LUCRĂRII:

DORVATH SARA, NĂSC. TASN.AD1

STR. BALADEI. NR. 27. MUN. CLUJ-NAPOCA. JUD. CLUJ

3. EXECUTANTUL LUCRĂRII:

PAUL PETRU - AUTORIZAȚIE CJ NR. 0»7

4. OBIECTIVUL LUCRĂRII:

PLAN DL AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A CORPULUI DE

PROPRIETATE - MUN. CLU.l-NAPOCA. STR. PARIS. NR. 43-43

5. SCOPUL LUCRĂRII:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ PENTRU CONCESIONARE

TEREN

6. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII:

TERENUL ESTE SITUAT IN INTRAVILANUL MUN. CLU.l-

NAPOCA. STR. PARIS. NR. 41-43

T SITUAȚIA JURIDICĂ A

DOVADA PROPRIETĂȚII SE FACE CU CF. NR. 125.100. NR. TOPO

CORPULUI I)E PROPRIETATE:

520“ 1 'IX Șl NR. CADASTRAL 1 lTOo

8. OPERAȚIUNI TOPO-

ÎNCADRAREA LUCRĂRII ÎN SISTEM STEREOGRA.FIC '“0 S-A

CADASTRALE:

FĂCUT DIN PUNCTELE 4" ȘI BORNA A FOLOSITE SI PENTRU DOCUMENTAȚIE CADASTRAlĂ EXECUTATĂ PENTRU înstrăinare și care a primit nr. cadastral ; itoo. INSTRUMENTAȚIA FOLOSITĂ: INSTRUM-NT Z-1SS U20 cu PRECIZIA DE 1 MINUT. STADII DE 3 ir.. RESPECTIV - :r.. Șl RULETA DE 5G ni.

CALCULELE Șl REDACTAREA AU FOST EFECTUATE PE CALCULATOR.

MAI ZOO’


ÎNTOCMIT

PAUL PETRU

a r

I ( \ y-

Comuna/ Oraș/ Municipiu

Descrierea imobilului

Canea funciară cu nr.....................


Comuna/ Oraș/ Municipiu ...............................

ODservații
No. serial

.——5io

-

2

/


j'                       A.A1


^7^ r/z-KOLOZSVAR

ewH—


/3 <- -îz'No.TT•s


No. serial

la. ț; JJjiadjjy'                      ■

-ĂĂ <^oacc^ a7ijo^r a&a. c. •f lfi /^vârr^Z^'^-tL inavxj/7tu7&l/u2 axm. A^-i'i^-cLcJ: ■fl/tOri/ arnxcOcdjur. ,<KfW/Ovn/sujct Ix^tccucOycrrri/a^e. cu. O.'- tcy-- <Cut 7uZ           /~^^^>- ,~^- ’/cLl/traA-t.a-

la oa/jLtxL/z/xhv vccZa. 0x0771 yoT7occ<y/^77m ■

NOTĂ

3^4 ■• /3. 3.

/-z

a-h. ^&rz oiaoo -^- 3 Z . -

-■-O'ZfZ. ' ’f??; TZuz.'               c3c— 'Tec    0^7 ■7'^-j ^.a

T-'^ ■3ecZsc0:0. r'f’Tj^,^-0,'

/--. O'.. -, cc -r-~ . . . / ~r    - 77 O. 7 -c .e.       ~        -

----&---------                                                      <Z'               ' C '

/'•' •.

<ȘOOO / t) ~! 'i.                      /' a /-^o. . ■ c

' ... /

<-'<—^   1   <e XJZîyZ-ț-Ti.   — h . £ • n • ‘     cxL<

t^'   ->- C^- S •  ■* i"'<'  '-<--v—-j — ~O-i C-’O^.ZX —

zS.Ăz.

a aoa r               i'ăiJ (JT- <fi -^W. _

-3L ,<cc-e-cj^x 07^                        c?‘-t -'-c.fc. S~> . Z>. -

y.

6.

yy   o'cZi^ctT^/y yy~ «'&■y3

ehu £0^’ ^ex^ztc-^c..- afy az-c 577    Zo.Zo--(o.

-'Loax^-Oc ^cc^-ycco T^y.

^.,T-uJzyyzo 4^^^

yi--^(3zzy.y.ci.a yyy,(o')'xaoo3zcc <oyoeCca.'yyoy3o

[ce.,. yy&^LCc&a/i/ 7ay 0000000^00        ■

1-

yyy y y y ^'j?. tno^ y

’"X Zx,L CO —.. fcy.J'3- ~z *~c .0       c~1 ■" C. fZl**'

-v ’i'jJ. a—C4                       A. Js~t cC         fyi *       aCc^Ly^-,^

y /V-* V    « 'W^-v/u, l O^y-c' IXcT- aA-aa-u.}, •

- - J-r ,__ ^ls7/i f             —i-&’ ! X     ZX X

- /-■ y a~-    s2jî ?y2     A~-< - <a—Z, , ,v —cfcfLZ fi rd'l. *yr

Foaia do propriotato.


CLUJ


>■


I,


c*.    —


z~^


/ <N-'. *


X

Xz z

A


Z     7-V


ZO-1 Z


'X


77

' ^ ■< -r-


Cr


/ZZ V A / '^-6 f—^J7


S'-u-nra

ZZXl-u.y


NOTĂ


<?■ f.


ă;


+777777


Foaia de saroini.


PENTRU INFORMARE “ SI CONROR'

\ data ..—

, SEMNĂTURĂ’.-"


Vf-1

No. serial


- CLUJ

... - ~


NOTĂ


"/


Lei


c 0-0/y

'"• ••țes»                                                   ;                , x ._

-  ••                ->rf. -i. z«... •-Ă •■“Zr'\l»

... •. .                .          ■ ''■‘-'ă * ^.r.;                                         .


3

A.


7;

5


PARTEA Iha

ÎNSCRIERILE PRIVITOARE LA PROPRIETATE


5^' Biteu. oiL


I 2 5 carîb'func’aR Vipc» cluj


OHSntîVAilUNI


1

ț n

’i'J/

i j

■ li        fcj >L.vi |H ?^'C|l jl W           w? Cv WUlJiil b CI ibtil -

/h-r^/f>&, ■Md

!

£

v-r (.'[> i’i 'Mniir^ Ci            u)of?n idolii        (Li     P>

P7 /I -t 7 C/ln \ Ti» s        C     Vî?. '2^U Sr U1 TU Gli ^^-<.. (l'Ji’p-

(jăkliisUîjj. tuz C '/auckjL

W cb >■)-)VP'?i.4l/b vh -!-UliCCw>C->

l

A ui lit llAi j71’('VI Cvn      VM ''VI Ui. u ,\"1 ?(l'l>(i   (.'f) £>(? liji,

C()\ 1/ 111|(u| ('tXt/ (d VWwiuZ* Ci-1 - ''L|XV(,,

1  ,   W<^- A.    ’W        rW/l d/

c'lt kala. (^citocku-^uj' dp                   ' Qti

\iddd>£ oLc'i ^./«L/9?£ ZQic/cLCcLT QU <f. C.

, Z©UțtlU0>(Uc^(lZu/ * ^^rt(2 ^âZÂ -^ /'<U^W

!     C^ujl/Ue «Aa.c’u.-Z [A? a?, &> <ddr(dd^dd<j±<d cdcfdjjJ


di         crc<-^ -<U

' ^i4q > d. lU/w


ds          XLu^ z? tz> , f 'if


• ■..         / s- ~7->

;•


A / .   7 £ (c ț j C

<i-Ly//7/>/3-?zz?zfL

<•    /■/ J '■  ,1                     z /

——ixVcI

_ ,.d\d "rtLAZA ’■_____

/Ld d->   dd^d)S~j

----

!

1

Zrv ..' J2t -t<»_ t"' Cu-OV /‘t.7’1' '^-'V              p-/.

1

V-U bii.yt        C:p£U <&?               ZLU VA/cUOXf.

1

S-2Syj“//^$4 r/u.e/uLtdi#’ etc <J'c. "■ ^(fdâjLic/^dh.adu

i

i

lAtUV-            /Accb.T\ r£ GFlCU-t-'kx. Qfaj'jde fy f]

!

TjGj.' ^P'' ZA /<V<i4v^Zî>C JkfrM C& /LO;*<teTOA_

■.3rCi<.      CtifcX’ <ipvJrCwî , oa. bu'k Ze-tLUtTc,  —- /V

ta-kx /           l~^~ ''-yâ.w<u&a'

r

•4aM4C3 £Y(U£Wd /h

c

W£O/d/c$   z
V7 \Z^ •-ftOfift&wuC

/


I-' I ! -


l fcA.


; f


! Nr.inregistrare :


j 18792/22.03.2907

' Eliberat la 27.02.2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Cluj Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr.124034 Municipiu! CLUJ-NAPOCA

A. Partea l-a

î Nr.

Iert.

Nr. i opo.

Descrierea imobilului

ouprsTDis

(mp

Obs

1 1.

5207/1

Str.Paris nr.41-43

642     |

I

I

Casa cu 9 ap Avane! ca pic terenul, fundațiile,

șarpanta, inveiitoarea, podul, caile de acces pod si

I

1

pivnița, cele 2 wc-uri, spălătorie comuna pi ap. 1.3.4

i

Racordurile principale de apa, canal, electricitate, caz-

I

1

1

metan, coșurile de fum

i

I

b. Partea a li-a

N.'.C

înscrieri privitoare la proprietate

• Observații ■

1

I

inrat cu nr 12607/199“ dreptu: cie Droorietaie rn favoarea

rtomaCi ir. acirr operauva a

OonsiiiuiU Joca! al iwjn.Ciuj-N - asupra pic af ao.9                                 .            ■*<

____   __ ___ C. Partea a III- a___


Nr.crt.                                  înscrieri privitoare la sarcini

Nu sunt i

i

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv ia informare si nu poate fi folosit la întocmirea actelor nota'iale

S-a achitat tariful de 20 lei. prin chitanța nr 2714559/2007. pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr 11--EXI

AsisterU^ registrator,

’ \

PLAN I )l ÎNCADRARE IN ZONA Scara 1:5000

I rapcz: 1. -.■'4—îS-C -a—Nil


’v.


Proprietar:

Horvath Sara


r z

iO:. a.             l - ;

v'-Z, Intocinit:.

N " PAUL PETRU


\

- S

.1 : i ' r

J

/
ADRESA ikOBILLLJi
NR. lOPO u2l /2/2

PROPUNERE OE CONOESONARE
•.s-u ;

8.7c

ii-r '

--

!8-2i

« ss

25-3C ;

30-29 |

3142

29-5C

34.SC

5G-1

26.72 ;

l-5i !

43£ !

5!-«

SJ20 !

' SC—61

J2Li

i

13.70

J 74-44

100

4J2

I 6A-3A

4.55

R”


TABEL PRIVIND MIȘCAREA PARCELELOR

HOR VA III SARA
LoculihHc: Cluj — Napoca

SITUAȚIA CONFORM C.F.

5


Nr.

C.F.

Nr. cadastral

Nr. TOI’O

Suprafața

m.p.

Descrierea imobilului

l’roprieta ri

Observații

2945

5207/2

582

Teren - curtc

STATUL ROMÂN

Administrarea Sfatului Popular al municipiului Cluj-Napoca


SITUAȚIA PROPUSĂ

5


Nr.

C.F.

Nr.

cadastral

Nr. TOI’O

Suprafața

m.p.

2945

5207/2/1

505

2945

5207/2/2

77


Descrierea imobilului

l’roprieta ri

Observații

l ei cu - curte

S TA TUI ROMAN

Administrarea Sfatului Popular al municipiului Cluj-Napoca

1 eren pentru construcții

STATUI. ROMAN

Drept de concesionare pe o perioada de 49 ani in favoarea lui HORVATH SARA nașculaJ'ASNADI


întocmit,

Topbgi :il Paul |?cli ti


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PRIMAR

Nr. 35498 din Of. 2007

Certificat de urbanism

Nr..        ......din.^.T'Â......2007

Ca urmare a cererii adresate de HORVATH SARA cu domiciliul în județul CLUJ, municipiul CLUJ - NAPOCA, cod poștal 400146,strada PARIS, nr. 41 - 43, bl.....sc.....et. ... ap.

9, telefon / fax........., e-mail......, înregistrată la nr. 35498 din 27.04.2007.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.453/2001), se

Certifică:

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul CLUJ, municipiul

CLUJ - NAPOCA, strada PARIS, nr. 41 - 43, bl......sc......et.....ap. 9, Nr. Carte Funciară 125100,

Nr.topografic al parcelei 5207/1 /IX sau identificat prin Plan de situație.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 225 din 15.12.1998, faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj - Napoca nr. 792/21.12.1999.

 • 1.  REGIMUL JURIDIC.

Imobil în coproprietate situat în intravilanul municipiului Cluj - Napoca.

Imobil situat în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice.

Amplasamentul a fost studiat prin PUD - Desființare corp construcție (ap.9) si reconstruire locuință P+E+M. str,Paris nr.41 -43 si are avizul nr. 12958/8288/09.03.2007 al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC.

Folosința actuală - casă și curte.

Destinația zonei - subzona centrală cu funcțiuni de centru de afaceri, cu clădiri oe înălțime medie și accente înalte.

Utilizări admise - se admit funcțiuni de interes genera! specifice unui centru de afaceri, sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birouri; servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale; servicii financiar - bancare și de asigurări; unele inserții de instituții și servicii pubiice supramunicipale și municipale compatibile cu caracterul de centru de afaceri; bibliotecă-mediatecă: releu infostructură, poștă și telecomunicații; activități asociative diverse; hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție; centre de expoziții, galerii; restaurante, cofetării, baruri, centre comerciale, cinema, centre de recreere; locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale.

Utilizări interzise - sunt interzise orice lucrări care modifică traseele protejate ale străzilor; activități poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natură, depozitare en gros; platforme de colectare a deșeurilor; se interzice epuizarea rezervei de teren pentru centrul de afaceri prin dispunerea unor funcțiuni inferioare statutului acestei zone, încadrarea în zona de impozitare “A", conform H.C.L. nr.715/2000 și H.C.L. nr. 209/2003.

 • 3. REGIMUL TEHNIC.

UTR=CA1; S = 150mp;             POT max = 80%; CUT max =2,4

Zonă cu dotări tehnico - edilitare.

Caracteristici ale parcelelor: pentru funcțiuni de interes general și locuințe se consideră construibile parcelele având minm 800 mp și un front la stradă de minim 18,0 m, în cazul construcțiilor izolate sau cuplate la un calcan lateral și de minim 15,0 m, în cazul construcțiilor alipite la două calcane laterale. Amplasarea clădirilor fată de aliniament: clădirile izolate care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se pot amplasa retrase de la aliniament la o distanță de minim 6,0 m, cu condiția sî nu lase vizibile calcane ale clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor; clădirile se la o amplasează pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișe nu depășește distanța dintre aliniamentele de pe laturile opuse ale străzii; clădirile vor fi retrase de la aliniament distanță egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele de pe laturile opuse ale străzii, dar nu mai puțin de 4,0 m

Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale și posterioare ale parcelelor: clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regim continuu sau discontinuu; clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue sau discontinue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,0 m de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4,0 m; se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație a subzonei centrale de subzona preponderent rezidențială, precum și dacă este limita care separă orice funcțiune de o parcelă rezervată funcțiunilor publice sau unei biserici ortodoxe; se admite numai realizarea cu o retragere față de limitele parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 4,0 m; clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la minim 5,0 m.

Circulații și accese: parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 m dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate; în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară prinrr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu difilcutăți de deplasare.

Staționarea auto se admite numai în interiorul parcelei.

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: nu se impun restricții de înălțime cu următoarele excepții: respectarea exigențelor autorității aeronautice privind culoarul de zbor; respectarea în planul aliniamentului a unei înălțimi la cornișe egală cu distanța dintre aliniamente și retragerea volumelor mai înalte la o distanță egală cu diferența, dar nu mai puțin de 4,0 m.

Aspectul exterior al clădirilor: va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în co-vizibilitate; se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași clădiri, având în vedere perceperea acestora de pe înălțimile înconjurătoare; aspectul clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerințelor specifice unui centru de afaceri dictate de exprimarea prestigiului investitorilor.

Condiții de echipare edilitară: toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare oublice. Se interzice disounerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

Spatii libere și spatii plantate: se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor, arborii importanți existenți; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 5 arbori in perimetrul operațiunii urbanistice.

împrejmuiri indicarea limitelor de proprietate a terenului va fi realizată prin diferențierea tratării pavajelor față de trotuare și prin plantații, jardiniere, elemente decorative; în cazul construcțiilor retrase de la aliniament și ai instituțiilor publice împrejmuirile vor fi transparente, vor avea înălțimea cuprinsă între 1.80 și 2.20 m, din care un soclu opac de 0,30 m, partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor fi dublate oe gard viu.

Proiect întocmit, verificat și avizat conform legislației în vigoare.

Notă:

Se vor respecta H G. nr,525/1996, Legea nr.350/2001 și toate legile și normativele în vigoare.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat: elaborare PAD pentru desființare parțială ap. 9; elaborare PAC pentru reconstruire locuință P+E+M și concesionare teren.

 • 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE VA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a)  Titlul asupra imobilului (copie legalizată) - Extras C.F. actualizat.

 • b)  Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcții

SPAC         [ZI PAD          DpOE

 • c) Fișele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

c.1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: S alimentare cu apă(PAC)                 S canalizare (PAC)

0 alimentare cu energie electrică (PAD+PAC) □ alimentare cu energie termică 0 gaze naturale (PAD+PAC)               Jx] telefonizare (PAC)

[2 salubritate                                 □ transport urban

c.2. Avize și acorduri privind:

□ apărarea civilă [^sănătatea populației


 • □ prevenirea și stingerea incendiilor

 • □ protecția mediului

 • d) Avizele / acordurile și alte documente ce se asigură de către solicitant

d.1. Avizele /acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • •   Aviz Inspectoratul Județean în Construcții Cluj.

d.2. Alte avize / acorduri:

 • •   Aviz nr. 12958/8288/09.03.2007 al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism.

 • •   Acord notarial vecini de parcelă, numai dacă în raportul de expertiză tehnică se menționează necesitatea executării unor lucrări de protejare sau de consolidare la imobilele adiacente.

 • •   Acord notarial coproprietari.

d.3. Studii de specialitate:

 • •   Raport de expertiză tehnică.

d.4. Se vor prezenta:

 • •   HCL pentru PUD.

 • •   Plan reglementări PUD aprobat și vizat cu ștampila Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism.

 • •   Plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj corelat cu pian reglementări PUD aprobat.

 • •   Deviz estimativ și grafic eșalonare lucrări.

 • •   Plan organizare șantier.

 • •   Contract de concesionare și proces verbal de punere în posesie.

 • •   Certificat de impunere și nesechestru de la Direcția taxe și impozite din cadrul Primăriei (PAD).

 • •   Fotografii construcție ce urmează a se demola (PAD).

 • e) Documentele de plată ale următoarelor taxe:

 • •   Pentru autorizația de construire.

 • •   Pentru autorizație de desființare.

 • •   Pentru acordul unic.

 • •   Pentru timbru arhitectură.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE

Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.
Ing. Corona Ciuban


ȘEF SERVICIU URBANISM

Ing. Eugeniu Horodnic


Achitat taxa de 3,5 lei, conform chitanței nr. 8805376 din 27.04.2007.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

Redactat: Sandaj^făutigam

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de......................până la data de.....................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR Emil Boc


SECRETAR

Jr. Aurora Tărmure

I

DIRECTOR URBANISM

Ing. Corina Ciuban

ȘEF SERVICIU URBANISM

Ing. Eugeniu Horodnic

Data prelungirii valabilității.....................

Achitat taxa de....................lei conform chitanței nr......................din...................

Transmis solicitantului la data...........................direct/prin poștă.

Redactat:.........■................

R0MAN1A

JUDEȚUL CLUJ

___________CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA___________________

_________COMISIA TEHNICA DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM_______

Calea Molilor nr.3. Telefon 59 60 30 Fax 59 25 6o

Nr. 12958/43 09.03.2007

CĂTRE.

BORYATSARA

Str. Paris nr. 41-43

Cluj-Napoca

Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și de urbanism. întrunită in ședința din data de 09.03.2007;

Analizând documentația prezentată de Dumneavoastră, in conformitate cu prevederile Lecții nr.350'200; privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Acordă pentru lucrarea: PUD - Desființare corp construcție ( ap. 9 ) și reconstruire locuință P-E-M.str. Paris nr. 41-43

AVIZ

Se avizează documentația prezentată pentru desființarea ap. 9 și reconstruirea unui corp nou de construcție cu P-E-M pentru locuințe < 3 apartamente ).

Amplasarea se menține pe limiteie de proprietate laterală, spre nr. 45.

Incinta are suprafața de 1224 mp.

La parterul noi: locuințe se vor rezoiva trei locuri de parcare garare.’

Se menține accesul ir. incinta care se va organiza mai eficient, cu 8 locuri de parcare pentru restul apartamentelor. spațiu verde, aiei.

Pentru suprafața suplimentară necesară se va regiementa juridic ocuparea terer.uiui ■ concesionarei.

Ocuparea terenuiui POT = 46G<.. OLT = 0." ADC. mp. teren - pe întreaga incintă de locuințe si pății comerciale corspur.de neutru zona funcțională UTR = CA! ( POT ir>a\. = 80%. CUT max. = 2.- ADC-mp. teren;

Beneficiarul iucrârii : HORVaT S.ARA

Certificat de Urbanism :

PREȘEDINTE.

PRIMAR.

EMIL BOC                        DIRECTOR L RBANISM.

Inc. cqrinaViu_ban

SECRETARIAT.

Arh:. DOINA ZAHAR1A Ing. DOINA TRIPON

Achitat taxa de 10 lei conform chitanța nr..^.$v^..$. J$...din...

3ex.DZ/CF

NOTĂ: In vederea aprobării P.U.D in Consiliul local ai municipiului Cluj Napoca, cererea și documentația -or fi însoțite de avizele și acordurile prevăzute de legislație:

 • - gestionarii rețelelor edilitare: - Comp. Ape "Someș”.. SC ELECTRICA SA. SC EON G.AZ

 • - Agenția de Sănătate Publică ai Județului Cluj

 • - Agenția Națională de Cadastru. Geodezie și Publicitate Imobiliară

anunț de inițiere și consultarea populației pentru studiu de urbanism

Documentația ( JPEG ) pe suport informatic (CD )
Delimitare incinta din str.Paris nr.41-45

Ap.9, locuința parter, propus pentru desființar Propunere de reconstruire prin extindere a 3 a regim de inaltime P+E+M

Teren propus pentru concesionare, 72mp


Pr.

/ 2006

S.C. CDDPRQIECT S.R.L.

J12/926 /2003. C.U.L 15344320 tel.0722327614, 0740020437 e-nalli codprolectger>all.ro

DEsF-LiNTaRc AP.m ,r F RECOFST.. PRIN EXT. P-E+fi r STR. PARIS 41-45

H0RVÂTH SARA

--

Nunele

Senn.

îcaro

{■500

L

PLAN DE SITUATI3

Proiectat

n rr. C . Pa "i;

2CC&

r> rr f! Păi <


S-a cerut autentificarea următorului act :

DECLARAȚIE

Subsemnatul: CHELARU ADRIAN, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 16. ap. 4 jiid. Cluj, în calitate de asociat și administrator al SC DEMY COMIMPEX SRL. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 16, ap.4 jucl. Cluj, înregistrată sub nr. J12/2782/13.07.1993, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, CUI 7627407/16.08.1995, declar pe proprie răspundere. cunoscînd consecințele legale ale declarațiilor necorespunzătoare adevărului, prevăzute și pedepsite de art. 292 Cod penal că sunt de acord ca vecina mea, HORVATH SARA, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Baladei nr. 27, jud. Cluj, proprietară de sub B 3 asupra apartamentului nr. 9, la parter, situat în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, compus din : 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 terasă, cu suprafața utilă de 69,38 mp., cu părțile indivize comune aferente în cotă de 12,33/100-a parte înscrise în CF col. 124034, teren în proprietate 79/642-a parte. Intabulat în CF nr. 166996 Cluj, nr. top. 5207.T/IX 1. dobîndit cu titlu de moștenire, ca bun propriu, să efectueze lucrările de desființare a apartamentului nr. 9 și să reconstruiască în regim de P-E-M. cu extindere pe terenul în suprafață de 72 mp., ce se va concesiona în continuarea clădirii in care este edificat apartamentul nr. 9, exclusiv spre strada Paris.--------------------------------—— -----------------------------------------

Dau prezenta declarație în vederea obținerii avizelor necesare efectuării lucrărilor de construcții.-----------------------------------------------------------------------

La baza întocmirii prezentei stau următoarele acte : Extrase CF. Certificat de înregistrare.-------------------------------------------------------------------------------------

Taxele legate de redactarea și autentificarea prezentului act s-au suportat de către declarant.--------------------------------------------------------...........

Tehnoredactată la Biroul Notarulw Public MUREȘAN DORINA AURORA SILVIA, azi data autentificării în 2 exemplare, din care 1 exemplar s-a eliberat părții.—..........—......................-.......—.........---------------------------------

\ f •

DECLARANT

,  Al/

1

1

V

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

MUR.EȘAN DORINA - AURORA -SILVIA

Sediul: CLUJ-NAPOCA, Calea Dorobanților nr. 3, cam. 4, jud. Cluj

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1914

Anul 2007 Luna Noiembrie. Ziua 16

în fața mea MUREȘAN DORINA AURORA SILVIA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

CIIELARU ADRIAN, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 16, ap.4 jud. Cluj, identificat prin Bl seria GX nr. 820128/10.12.1997. eliberată de Pol. inun. Cluj-Napoca, CNP 1700524120735, în nume propriu

care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea prezentului înscris, semnînd toate exemplarele și anexele,

în temeiul art.8 lit.b din Legea nr. 36/1995;

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariu 35 lei cu chitanța nr.2944/2007

- ■

/' ..c'N -?■.

NOTAR- EUBLIC .• Z

DECLARAȚIE

Subsemnam.----------------------------------------------------------------------------------

ANDACS ZSIGMOND. legitimat cu Cartea de identitate seria AL. nr. 062226. si ANDACS VERONIKA. legitimata cu Cartea de identitate seria Al. nr. 009430, ambii domiciliau in Cluj-Napoca. str. Paris nr 41-43. in calitate de proprietari asupra apartamentului nr 5. situat in Cluj-Napoca. str. Paris nr 41-43. inscris in CF sub nr. 125635. nr. TOPO: 5207/l/V. imobilul avand nr. comun de CF. 124034. nr. TOPO:

5207/1. declaram următoarele:................ ----------------------------

Suntem

Baladei


uc aCulu. Ca Cluamna huiw.Ain \-ii\A, uOmiuliiaia in vuLlj-.NdpOCa, bii.

nr 27. legitimata cu Cartea de identitate seria KX. nr. 089051, CNP.

2490810120680. in calitate de proprietara asupra apartamentului nr 9. situat in Cluj-Naooca. str. Paris nr 41-43. sa efectueze lucrările de desființare a apartamentului susmenționat si sa concesioneze de la Primărie terenul imprejmuit si aflat in folosința

ei exclusiva.---------------------------------------------------------------------------------------

Ullo. 25 mai 2007.-------------------------------------------------------------------------------

Andacs Zsigmond. semnătură olografa. Andacs Veronika. semnătură olografa.

Fii:; J

Dr. Birone Dr. Toth-Zsiga Beatrix. Notar Public

2200 Monor. str. Ady Endre 27...........--------------

Nr. de înregistrare: 563-564 ZOO"

Subsemnata. Dr. Molnar Laszlone. notar public la Birou! notarial Dr. Birone Dr. Toth-Zsiga Beatrix. cu sediu! in 2200 Monor. str. Ady Endre 2~. certific faptul, ca documentul intitulat DECLARA TIE a fost semnat in fata mea de către ANDACS ZSIGMOND. născut in l'ita la 02 01 1926. cetatean impar, domiciliat in L’llo. str Kenderes nr 14. legitimat cu Cartea de identitate seria AN 3cs65~ si ANDACS I ERONIK.-l născută in l'ita. la 09 0S.J926. cetatean ungar, domiciliata in L'lio. str Kenderes nr 14. legitimata cu Cartea de identitate seria AN358650.-

Intocmit la Monor. 30 mai.2007. Dr. Molnar Laszlone. notar public, ss.ind.

Subsemnatul, certific exactitatea acestei traduceri cu textul înscrisului /FAX/. în limba maghiară, care a fost vizat de mine.

Traducător autorizat de către M J. cu nr. 233'1996 înregistrai la CURTEA DE APEL CLUJ cu nr. 54.2005 Prof. KOVaCS V ARGA TIBERIL

X

Traducăior autorizai al M J.-COC: 531 Prof. KOVACS-VAAGA TIBERIU

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 82/3 _____Urgențe: 0722-889909

ROMAN IA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII

Q —/O

T RAI) IIC Ă TO RU L UI n r.— ■ •         ■ j n,:-. _

______          ______________________________, notar public, în temeiul art. 8 lit. ,.e" și „j"- din Legea nr. 36/1995, legalizez semnătura d-lui prof. KOVACS -VARGA TIBERJU, traducător autorizat de către M.J. cu nr. 233/1996, înregistrat ia CUR TEA DE APEL CLUJ cu nr. 54/2005 , în baza semnăturii date în fața mea (în bazei specimenului de semnătura ). de pe cele__exemplare ale înscrisului.

S-a taxat cu


lei, cu chitanța nr._______________


S-a perceput onorariul de___-__lei, cu chitanța nr.________

S-a aplicat timbru fiscal în valoare de ' ~~ ________lei.


S-a cerut autentificarea următorului act:

DECLARAȚIE

Subsemnata FARKAS MARIA, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-4, AP. 6. jud. Cluj, în calitate de proprietară asupra apartamentului nr. 6, la parter, situat în Cluj-Napoca. str. Paris nr. 41-43, compus din : 1 cameră și dependințe, cu suprafața utilă de 41,70 mp., cu părțile indivize comune aferente în cotă de 7,32/100-a parte, teren în proprietate 47/642-a parte, nr. top. 5207/1/VI, dobîndit cu titlu de cumpărare, ca bun propriu, declar pe proprie răspundere, cunoscînd consecințele legale ale declarațiilor necorespunzătoare adevărului, prevăzute și pedepsite de art. 292 Cod penal că sînt de acord ca vecina mea, HORVATH ȘARA, domciliată în Cluj-Napoca, str. Baladei nr. 27, jud. Cluj, proprietară de sub B 3 asupra apartamentului nr. 9, la parter, situat în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, compus din : 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cămară alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 terasă, cu suprafața utilă de 54.93 mp., cu părțile indivize comune aferente în cotă de 9,02/100-a parte înscrise în CF col 124034, teren în proprietate 61/642-a pane, întabulat în CF nr. 125100 Cluj, nr. top. 5207/l/IX, dobîndit cu titlu de moștenire, ca bun propriu, să efectueze lucrările de desființare a apartamentului nr. 9 și să reconstruiască în regim de P-E+M, cu extindere pe terenul ce se va concesiona.-—------—

Dau prezenta declarație în vederea obținerii avizelor necesare efectuării lucrărilor de construcții.-------------------------------------------------------------------------------------------

La baza întocmirii prezentei stau următoarele acte : Extras CF, Act dezmembrare, Contract de vînzare cumpărare.----------------------------------------------------------------------

Taxele legate de redactarea și autentificarea prezentului act s-au suportat de către declarantă----------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnoredactată la Biroul Notarului Public MUREȘ.AN DORINA AURORA SILVIA, azi data autentificării în 2 exemplare, din care 1 exemplar s-a eliberat părții.-----


DECL


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 554

Anul 2007 Luna Mai Ziua 14

în fața mea MUREȘAN DORINA AURORA SILVIA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

FARKAS MARJA, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, ap. 6, jud. Cluj, identificată prin CI sena KX nr. 367644/09.07.2004, eliberată de Poliția mun. Cluj-Napoca, CNP 2690711120721, în nume propriu,

care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea acestuia, semnînd toate exemplarele și anexele.

în temeiul art.8 lit.b din Legea nr. 36/1995;

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariu de 30 lei cu chitanța nr. 845/2007.

S-a cerut autentificarea următorului act :

DECLARAȚIE

Subsemnata RAȚIU FLOAREA, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 5 I, jud. Cluj, in calitate de proprietară de sub B 3 asupra apartamentului nr. 8. la parter, situat în Cluj-Napoca. str. Paris nr. 41-43, compus din : 1 cameră, I bucătărie, cu suprafața utilă de 47,24 mp., cu părțile indivize comune aferente în cotă de 8,11/100-a parte, teren în proprietate 52/642-a parte, intabulat în CF nr 124950 Cluj, nr. top. 5207/1/VII1. dobîndit cu titlu de moștenire, ca bun propriu, declar pe proprie răspundere, cunoscînd consecințele iegale ale declarațiilor necorespunzătoare adevărului, prevăzute și pedepsite de art. 292 Cod penal că sînt de acord ca vecina mea. HORVATH ȘARA, domciliată în Cluj-Napoca, str. Baladei nr. 27, jud. Cluj, proprietară de sub B 3 asupra apartamentului nr. 9. la paner, situat în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, compus din : 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cămară alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 terasă, cu suprafața utilă de 54,93 mp., cu părțile indivize comune aferente in cotă de 9,02 100-a pane înscrise in CF col. 124034, teren în proprietate 61/642-a parte, intabulat în CF nr. 125100 Cluj, nr. top. 5207T/IX, dobîndit cu titlu de moștenire, ca bun propriu, să efectueze lucrările de desființare a apartamentuuii nr. 9 și să reconstruiască în regim de P-s-E-M, cu extindere pe terenul c^ se va concesiona........... -..........................................

Dau prezenta declarație în vederea obținerii avizelor necesare efectuării lucrărilor de construcții.-------------------------------------------------------------------------------------------

La baza întocmirii prezentei stau următoarele acte Extrase CF, Act dezmembrare.----------------------------------------------------------------------------------------—

Taxele legate de redactarea și autentificarea prezentului act s-au suportat de către declarantă.......-------------------------------....................-.......-.....—........—........-

Tehnoredactată ia Biroul Notarului Public MUREȘAN DORINA AURORA SILVIA, azi data autentificării în 2 exemplare, din care 1 exemplar s-a eliberat părții.-----

DECLARANTĂ

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 550

Anul 2007 Luna Mai Ziua 14

în fața mea MUREȘAN DORINA AURORA SILVIA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

RAȚIU FLOAREA, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 51, jud. Cluj, identificată prin CI seria KX nr. 465754/16.01.2006, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, CNP 2480423120691, în nume propriu,

care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea acestuia, semnînd toate exemplarele și anexele

în temeiul art.8 lit.b din Legea nr. 36/1995;

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariu de 30 lei cu chitanța nr. 844/2007.

S-a cerut autentificarea următorului act :

DECLARAȚIE

Subsemnatul CFIELARU ADRIAN, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Tăbăcanlor nr 16, ap.4 jud. Cluj, în calitate de coproprietar de sub B 4 asupra apartamentului nr. 2, la parter, situat în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, compus din : 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară alimente, 1 baie cu suprafața utilă de 66,77 mp., cu părțile indivize comune aferente în cotă de 12,22/100-a parte, teren în proprietate 78/642-a parte, intabulat în CF nr 124383 Cluj, nr. top. 5207/1/11, dobîndit cu titlu de cumpărare ca bun comun cu soția ca bun propriu, declar pe proprie răspundere, cunoscînd consecințele legale ale declarațiilor necorespunzătoare adevărului, prevăzute și pedepsite de art. 292 Cod penal că sînt de acord ca vecina mea, HORVATH ȘARA, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Baladei nr. 27, jud Cluj, proprietară de sub B 3 asupra apartamentului nr. 9, la parter, situat în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, compus din : 2 camere, I bucătărie, I cămară alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 terasă, cu suprafața utilă de 69,38 mp., cu părțile indivize comune aferente în cotă de 12.33 100-a parte înscrise în CF col. 124034, teren în proprietate 79/642-a parte, intabulat în CF nr 125100 Cluj, nr. top. 5207/1/IX, dobîndit cu titlu de moștenire, ca bun propriu, să efectueze lucrările de desființare a apartamentului nr. 9 și să reconstruiască în regim de P-E-M, cu extindere pe terenul în suprafață de 72 mp., ce se va concesiona în continuarea clădirii in care este edificat apartamentul nr. 9, exclusiv spre strada Paris............-.................. -

Dau prezenta declarație în vederea obținerii avizelor necesare efectuării lucrărilor de construcții-------------------------------------------------------------------------------------------

La baza întocmirii prezentei stau următoarele acte Extrase CF. Act dezmembrare................—.......—.......... -......-........—.....................

Taxele legate de redactarea și autentificarea prezentului act s-au suportat de către declarant.-----------------------------------------------------------............-----------------------

Tehnoredactată la Biroul Notarului Public MUREȘAN DORINA AURORA SILVIA, azi data autentificării în 2 exemplare, din care 1 exemplar s-a eliberat părții.-----


DECLARANTA

/

/

/ /

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1668

Anul 2007 Luna Octombrie Ziua 08

în fața mea MUREȘAN DORINA AURORA SILVIA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

CFIELARU ADRIAN, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 16, ap. 4 jud. Cluj, identificat prin Bl seria CjX nr. 820128/10.12.1997, eliberat de Pol Mun. Cluj-Napoca, CNP 1700524120735, în nume propriu,

care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea acestuia, sctnnînd toate exemplarele și anexele.

în temeiul art.8 lit.b din Legea nr. 36/1995;

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariu de 40 lei cu chitanța nr. 2558/2007.

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA FONDULUI IMOBILIAR DE STA T

Srr.Moților ni . 3. 400001 Clui-Napoca. România:

Tel: ■e4G-(0j264-?9 60 30'59.69.36. inierioi 452O>'4522 ; Fax: —40-(0)26--599.329

SERVICIUL EVIDENTA IMOBILE. CARTE FUNCIARA

N'R.2£~6l; 452 2.0-.20f;'

Către.

D-na Horvath Sara

Str. Baladei nr.27

Cluj-Napoca

Primar,

EMIL BOC
Șef serviciu. SIMION TUȘA N            ■ ’

-A

red.2ex.BEI

ROMANI A

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL CAMERA AGRICOLA

NR.27402 /304/ 05.04.2007.

CĂTRE,

D-na. Horvath Sara Str. Baladei nr.27 Cluj -Napoca

Urmarea cererii d-voastră, înregistrată cu numărul de mai sus prin care solicitați să vă comunicăm situația terenului din str Paris nr.41-43 în vederea extinderii apartamentului IX ,

Vă facem cunoscut că terenul identificat conform cărții funciare nr.2945 topo.5207/1 și 5207/2 nu este revendicat în baza legilor de fond funciar, fapt pentru care cererea se avizează favorabil.


primar                   SECRETAR

EMIL’BĂ)C              AURORA ARMURE

/ /////