Hotărârea nr. 771/2007

Hotărârea 771/2007 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2, bloc A1a.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr.2 Bloc Ala

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2 Bloc Ala - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 604743 din 21.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2 Bloc Ala, în favoarea noului proprietar ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 40 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2 Bloc Ala, în favoarea S.C. VÎRSTEANA SERV SRL.

Al t.2. Prețul concesiunii se stabilește Ia suma de 60/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.Nr. 771 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)