Hotărârea nr. 770/2007

Hotărârea 770/2007 - Încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 27657/12.04.2005 (prelungirea termenului de realizare a constructiei).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 27657/12.04.2005

(prelungirea termenului de realizare a construcției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 27657/12.04.2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75087/451.1 din 12.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 27657/12.04.2005, privind prelungirea termenului de realizare a construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 27657/12.04.2005, încheiat în baza Hotărârilor nr. 853/2004, nr. 201/2005 și nr. 435/2005, în vederea amenajării unui spațiu comercial și a unui spațiu de așteptare călători, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției, începând cu data de 5 noiembrie 2007.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul muncipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 770 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)