Hotărârea nr. 769/2007

Hotărârea 769/2007 - Încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 23851/12.06.1998 (prelungirea termenului de realizare a constructiei).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.23851/12.06.1998

(prelungirea termenului de realizare a construcției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 23851/12.06.1998 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 88692/451.1 din 12.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 23851/12.06.1998, privind prelungirea termenului de realizare a construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 23851/12.06.1998, încheiat în baza Hotărârii nr. 153/14.05.1998 în vederea extinderii locuinței, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției, începând cu data de 30 august 2007.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul muncipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 769 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)