Hotărârea nr. 767/2007

Hotărârea 767/2007 - Aprobarea utilizării fortei de muncă în luna decembrie 2007 si în anul 2008 în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării forței de muncă în luna decembrie 2007 și în anul 2008 în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării forței de muncă în luna decembrie 2007 și în anul 2008 în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 605584 din 21.11.2007 a Serviciului resurse umane prin care se propune aprobarea numărului de personal pentru efectuarea unor servicii pentru dezvoltarea comunității locale la sfârșitul anului 2007 și în anul 2008;

Având în vedere prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și art.45 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. în conformitate cu dispozițiile art. 78 și 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, se aprobă utilizarea unui număr de 40 de persoane pentru luna decembrie 2007 iar pentru anul 2008 se aprobă utilizarea unui număr de 100 de persoane pentru efectuarea unor servicii publice de refacere și întreținere a infrastructurii de ecologizare și de realizare a unor lucrări edilitare, a unor servicii sociale precum și pentru servicii considerate ca fiind în interesul comunității locale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul resurse umane, Direcția tehnică. Direcția poliției comunitare, Serviciul protecție socială și Direcția economică.

Nr. 767 din 27 noiembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


fi

l             SulPreședinte de ședință,

Ing.Horea Ipan Florea