Hotărârea nr. 766/2007

Hotărârea 766/2007 - Stabilirea criteriilor si conditiilor în vederea itulizării fondurilor de premiere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor și condițiilor în vederea utilizării fondurilor de premiere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor și condițiilor în vederea utilizării fondurilor de premiere - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 603271 din 16.11.2007 al Serviciului resurse umane privind propunerea de inițiere a unui proiect de hotărâre de consiliu local;

Ținând cont de prevederile art. 21 din O.G. 6/2007 și ale art. 12 din O.G. nr. 10/2007

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă criteriile și condițiile în vederea utilizării fondurilor de premiere, constituite în baza prevederilor art. 21 din O.G. 6/2007 și ale art. 12 din O.G. nr. 10/2007, care se vor acorda în luna decembrie 2007 salariaților din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, secretarului și salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru activitatea desfășurată în anul 2007, după cum urmează:

  • A. Criterii:

  • 1. Rezultatele obținute în activitate (calitatea și cantitatea lucrărilor)

  • 2. Asumarea responsabilităților (intensitatea implicării în realizarea sarcinilor și rapiditatea intervenției în realizarea atribuțiilor)

  • 3.  Capacitatea relațională (de evitare a stărilor conflictuale, de respectare a relațiilor de subordonare)

  • B. Condiții:

  • 1. Să nu fi fost sancționat disciplinar în cursul anului 2007.

  • 2. Să nu aibă absențe nemotivate sau întârzieri de la programul de lucru în cursul anului 2007.

Art. 2 Premiile nominale se aprobă de ordonatorul principal de credite la propunerea șefului ierarhic al salariatului premiat.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul resurse umane și Direcția economică.

Președinte de ședință:ontrasemnează:


Nr. 766 din 27 noiembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)