Hotărârea nr. 765/2007

Hotărârea 765/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20, în suprafată de 215 mp, în vederea extinderii constructiei ce se va realiza.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20, în suprafață de 215 mp, în vederea extinderii construcției ce se va realiza

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20, în suprafață de 215 mp, în vederea extinderii construcției ce se va realiza - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 99921 din 21.11.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20, în suprafață de 215 mp, în vederea extinderii construcției ce se va realiza;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l, Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 215 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20. în vederea extinderii construcției ce se va realiza. în favoarea doamnei Ileana Corina Fărcășanu.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 200 EURO/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Contrasemnează: Secretarul municipiului, Jr. AuroLa/Tărmure

Nr. 765 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)