Hotărârea nr. 764/2007

Hotărârea 764/2007 - Participarea Municipiului Cluj-Napoca la majorarea capitalului social al SC. Tetarom SA, cu suma de 5.480 lei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind participarea Municipiului Cluj-Napoca la majorarea capitalului social al

SC”TETAROM”S.A cu suma de 5.480 lei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Cluj-Napoca la majorarea capitalului social al SC”TETAROM”S.A. cu suma de 5.480 lei- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 94315 din data de 01.11..2007 al Direcției economice privind participarea Municipiului Cluj-Napoca la majorarea capitalului social al SC”TETAROM"S.A cu suma de 5.480 lei;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l, 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca la majorarea capitalului social al SC “TE 1AROM”S.A cu suma de 5.480 lei

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. N ing.Horea Ioan FloreaNr. 764 / 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)