Hotărârea nr. 763/2007

Hotărârea 763/2007 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire Campus Tehnic Preuniversitar”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


H OT Â R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Construire Campus Tehnic Preuniversitar”


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru


obiectivul de investiții „Construire Campus Tehnic Preuniversitar” - proiect din inițiativa primarului;


Analizând Referatul nr. 600722/445/13.11.2007 al Direcției tehnice, prin care se


propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire Campus Tehnic Preuniversitar”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire


Campus Tehnic Preuniversitar”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta


hotărâre.


Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și


Direcția economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing. Horea Ioan Florea


Nr. 763 din 27 noiembrie 2007 (Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)


Contrasemnează: Secretarul mfinicipiului, Jr. Aurora Țărmure


rmure


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotărârea nr.763/2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Construire Campus Tehnic Preuniversitar”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Bistriței nr.21, municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • > Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA, preturi 2007:            42.858.970 lei (inclusiv tva)

  • > Din care C+M :                                   31.178.276 lei (    -//-    )

  • > Clădirile noi vor avea un regim de înălțime: P+2- Școala de 24 de clase; P -

Baza de practică; P+l - Garsoniere pentru corpul didactic;

  • > Finanțarea din buget local și buget de stat

  • >  Durata de realizare a investiției: 12 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.